‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuws

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de werknemer op. Uit onderstaand overzicht blijkt welke verplichtingen dit zijn. Wanneer werkgever en werknemer deze niet (volledig) nakomen kan het UWV een loonsanctie opleggen. Stap 1: Ziekmelding (1e ziektedag) Ziekmelding door werknemer; registratie daarvan door werkgever.   Stap 2: Probleemanalyse (week 6) Werkgever maakt afspraak voor werknemer met bedrijfsarts, die Probleemanalyse opstelt.   Stap 3: Plan van Aanpak (week 8) Werkgever en werknemer stellen Plan van Aanpak op waarbij dus zowel de visie van de werknemer als van de werkgever…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd geen dringende reden voor ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet) opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang)   Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden? naam en het adres van werkgever en van werknemer bedenktijd voor de werknemer om binnen 14 dagen alsnog te besluiten van de vaststellingsovereenkomst af te zien datum en…

› Hele artikel

Rechtsgevoel helpt met een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar want je bent als burger niet machteloos!

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u binnen de bezwaartermijn, die in de beslissing staat (meestal 6 weken na de datum waarop de beslissing is afgegeven) een bezwaarschrift indienen. Het indienen van bezwaar kan ertoe leiden dat de betreffende instantie de beslissing intrekt of wijzigt. Rechtsgevoel behartigt uw belangen tijdens een bezwaarprocedure tegen een beslissing over onder meer:   AOW IOAW/IOW WAO WAZO/ZEZ WIA WMO WW ZW   Wat kunt u verwachten? Tijdens een intakegesprek (telefonisch of op het kantoor van Rechtsgevoel) spreekt Mieke Bosma (juridisch adviseur)…

› Hele artikel

Herbeoordeling WIA-uitkering door UWV

WIA: WGA of IVA? Wanneer ziekte of arbeidsongeschiktheid bijna 2 jaar (104 weken) heeft geduurd, kan bij het UWV een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) worden aangevraagd. Mocht u als gevolg van ziekte 65% of minder van uw oude loon kunnen verdienen dan komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Na een medische – en meestal ook een arbeidskundige beoordeling door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV ontvangt u een beslissing of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering en zo ja, voor welk soort WIA-uitkering. 2 soorten uitkeringen WIA: WGA (Werkhervatting…

› Hele artikel

Hoe hoog is de transitievergoeding bij ontslag?

Maximale transitievergoeding Sinds 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de 1e dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag door de werkgever. En dat geldt ook voor ontslag tijdens de proeftijd. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de 1e werkdag en daarnaast naar rato over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst. Berekening transitievergoeding Voor de berekening van de transitievergoeding geldt de volgende berekening van het bruto maandsalaris: basis bruto maandsalaris bij een arbeidsovereenkomst met een vaste aantal uren; basis bruto maandsalaris bij een oproepcontract, dat wil zeggen het bruto uurloon vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur per maand;…

› Hele artikel

Ontslag op basis van een vaststellingsovereenkomst

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de beëindigingsovereenkomst op de volgende punten: Het dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd. Er is geen dringende reden voor het ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet). De opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang).   Andere belangrijke punten om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden: De naam en het adres van de werkgever en van de werknemer. De bedenktijd van de werknemer om binnen 14 dagen alsnog te besluiten…

› Hele artikel

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers door uitkeringsinstantie UWV gestart per 1 oktober 2022

Wanneer een werknemer 2 jaar ziek is, vindt meestal een beoordeling door het UWV plaats of recht op een WIA-uitkering bestaat. Normaal gesproken houdt dit een sociaal-medische beoordeling in door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. De vereenvoudigde beoordeling betekent dat werknemers die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 de grens van 2 jaar ziek zijn passeren en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Deze werknemers komen in principe in aanmerking voor een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (80-100% WGA), tenzij ze nog werken en minder dan 35% inkomensverlies hebben. Bij een inkomensverlies…

› Hele artikel

Studiekostenbeding na inwerkingtreding Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die per 1 augustus a.s. in werking treedt, regelt dat werkgevers bij wet, CAO of EU-recht verplichte opleidingen kosteloos aanbieden en de werknemer in de gelegenheid stellen deze opleiding onder werktijd te volgen. Mag de werkgever dan nog een studiekostenbeding afspreken met de werknemer? In een studiekostenbeding staan de afspraken tussen werkgever en werknemer over het terugbetalen van kosten van een studie door de werknemer, bijvoorbeeld wanneer de werknemer het dienstverband beëindigt kort na afronding van de studie. Wat verandert er nu per 1 augustus 2022? Dit wordt hieronder puntsgewijs toegelicht: Is de werkgever verplicht…

› Hele artikel

Invoering Wet betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022)

In het huidige stelsel bedraagt het zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 weken, met recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 100% van het dagloon. De partner heeft recht op 1 week geboorteverlof met loondoorbetaling door de werkgever en sinds 1 juli 2020 op nog 5 weken aanvullend geboorteverlof met een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (WIEG). Adoptie- en pleegouders hebben 6 weken recht op adoptieverlof met een uitkering van het UWV ter hoogte van 100% van het dagloon. Daarnaast hebben alle ouders in het huidige stelsel nog recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof voor…

› Hele artikel

De subsidieregeling ‘Behoud langdurig zieke zorgwerknemers’ biedt tijdelijke ondersteuning aan werkgevers in de sector zorg en welzijn om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg.

Wie kunnen deze subsidie aanvragen? Werkgevers in de sector zorg en welzijn kunnen deze subsidie aanvragen om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg. De aanvraag kan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) worden ingediend. Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen als: voor een werknemer na het 2e ziektejaar een verlengde loondoorbetaling van minimaal 6 maanden is afgesproken; het een werknemer betreft die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek werd; het UWV deze vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling heeft bevestigd. Subsidiebedrag: De subsidie bedraagt € 1.100 per maand,…

› Hele artikel