‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Algemene Voorwaarden Rechtsgevoel

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RECHTSGEVOEL (ADVIESBUREAU VOOR WERK EN UITKERING/KvK 05076923)

Artikel 1              Algemeen

a. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: de eenmanszaak Rechtsgevoel (adviesbureau voor werk en uitkering) te Zwolle

Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die aan Rechtsgevoel opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.

b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt.

c. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

d. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

e. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

f. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2              Opdracht

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de opdrachtnemer, Rechtsgevoel, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. De werking van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 wordt uitgesloten.

 Artikel 3              Uitvoering van de werkzaamheden 

a. De opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

b. De opdrachtnemer houdt zich het recht een opdracht te weigeren.

c. Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

d. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

e. Indien is overeengekomen dat de uit te voeren werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd, kan de opdrachtgever de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

f. Indien de opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, is zij bevoegd zich bij het verrichten van de werkzaamheden te laten bijstaan door anderen. Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht zal de opdrachtnemer zorgvuldigheid betrachten en zo nodig met de opdrachtgever overleggen. Een ieder die gebruik maakt van de diensten van de opdrachtnemer geeft op voorhand aan de opdrachtnemer toestemming om de gegevens ter kennis van die derden te brengen, uitsluitend wanneer het gegevens betreft waarvan de kennisneming nuttig en/of noodzakelijk is. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze, waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 4              Reclames

a. Reclames betrekking hebbend op de uitvoering van de werkzaamheden en/of op de hoogte van de facturen worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen veertien dagen na beëindiging van de werkzaamheden dan wel veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

b. De bewijslast ten aanzien van het al dan niet tijdig hebben gereclameerd ligt bij de opdrachtgever.

c. Bij reclames gedaan na de in het voorgaande lid genoemde termijn vervalt de aanspraak jegens de opdrachtnemer.

d. Door de opdrachtnemer terecht bevonden reclames ten aanzien van (een van) haar diensten, zullen leiden tot ofwel herstel van de in casu verleende diensten dan wel tot verstrekking van een creditnota; een en ander geschiedt naar inzicht en keuze van de opdrachtnemer.

Artikel 5                Honorering, kosten en betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd, vermenigvuldigd met het door de opdrachtnemer gehanteerde, op dat moment geldende, uurtarief. Het uurtarief wordt vermeerderd met de reiskosten, kosten van derden en de verschuldigde B.T.W. Onder kosten van derden wordt onder meer verstaan griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksel.

b. Behoudens en voor zover uit de aard van de werkzaamheden anders voortvloeit en behoudens nadere afspraken wordt telkens na afloop van een periode van een kalendermaand gedeclareerd.

c. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen. Betaling dient binnen deze termijn te geschieden op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

d. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het declaratiebedrag de contractuele vertragingsrente en de wettelijke rente verschuldigd.

e. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 250.

f. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de opdrachtnemer, nadat zij de opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

g. De opdrachtnemer is gerechtigd het uurtarief, waartegen zij de werkzaamheden uitvoert, per 1 januari van elk jaar aan te passen op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers en/of prijsstijgingen. De opdrachtnemer is op generlei wijze gehouden om de opdrachtgever van een voorgenomen tariefswijziging voortijds mededeling te doen.

         Artikel 6            Beroepsaansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de uitkering dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Rechtsgevoel afgesloten (beroeps-)aansprakelijkheids-verzekering feitelijk wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat Rechtsgevoel in verband met die verzekering draagt. Indien om wat voor reden dan ook voornoemde verzekering niet tot uitkering overgaan dan wel geen dekking biedt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000.

b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de diensten van derden. Evenmin is de opdrachtnemer aansprakelijk voor (korte) mondelinge en schriftelijke adviezen dan wel (door-)verwijzingen, waarvoor geen schriftelijke overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, en deze advisering niet in rekening is gebracht.

c. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste – en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

d. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

e. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtgever.

Artikel 7              Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 a. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in Nederland.

b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 8              Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Zwolle, 25 maart 2006 (laatste wijziging op 5 juli 2018)