‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Algemene Voorwaarden Rechtsgevoel

Algemene Voorwaarden Rechtsgevoel

 

Artikel 1         Toepasselijkheid

a.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, die tot stand komt tussen Rechtsgevoel en de cliënt, die een dienst afneemt bij Rechtsgevoel op basis van een Overeenkomst van Opdracht of online een document of dienst afneemt van de website van Rechtsgevoel, en alle rechtsbetrekkingen en (rechts-)handelingen, die daaruit voortvloeien.

b.   In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Rechtsgevoel: de eenmanszaak Rechtsgevoel (adviesbureau voor werk en uitkering)

Cliënt: de natuurlijke – of rechtspersoon, die aan Rechtsgevoel opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden of online een document of dienst afneemt van de website van Rechtsgevoel.

Website: de website van Rechtsgevoel, www.rechtsgevoel.nl.

Diensten: alle vormen van dienstverlening en producten, die Rechtsgevoel op haar website aanbiedt. Hieronder vallen onder meer juridische advisering en – begeleiding en de mogelijkheid tot het aanmaken van juridische documenten door middel van het invullen van een webformulier, waarbij aanvullend juridisch advies kan worden afgenomen.

c. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Rechtsgevoel, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

d. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

e.De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

f. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Rechtsgevoel en de cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

g. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 is uitgesloten.

 

Artikel 2         Werkzaamheden op basis van overeenkomst van opdracht 

a. Rechtsgevoel zal de werkzaamheden, die met de cliënt op basis van een overeenkomst van opdracht zijn overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

b. Rechtsgevoel behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren.

c. Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist, heeft Rechtsgevoel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

d. Rechtsgevoel draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de cliënt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Rechtsgevoel redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de cliënt worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rechtsgevoel zijn verstrekt, heeft Rechtsgevoel het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

e. Indien is overeengekomen dat de uit te voeren werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd, kan Rechtsgevoel de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

f. Indien Rechtsgevoel dit noodzakelijk acht, is zij bevoegd zich bij het verrichten van de werkzaamheden te laten bijstaan en/of vervangen door anderen. Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht zal Rechtsgevoel zorgvuldigheid betrachten en zo mogelijk met de cliënt overleggen. Rechtsgevoel verstrekt de persoonlijke gegevens van een cliënt niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening. Een eventuele stagiaire of vervanger bij Rechtsgevoel alsmede andere derden, waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zoals bedoeld in de voorgaande zin, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van cliënten van Rechtsgevoel, van bezoekers van de website of van degenen die anderszins informatie inwinnen bij Rechtsgevoel te respecteren.

 

Artikel 3         Gebruik van webformulier en juridische diensten website Rechtsgevoel

a. Indien de cliënt gebruik maakt van de online tool op de website van Rechtsgevoel om door middel van het beantwoorden van vooraf opgestelde vragen op het webformulier een juridisch document te genereren of (aanvullende) diensten van juridisch advies af te nemen, komt er een overeenkomst tot stand tussen de cliënt en Rechtsgevoel.

b. De cliënt is verantwoordelijk voor het invullen van correcte en volledige gegevens op het webformulier, zodat een juridisch document ontstaat dat is toegespitst op de individuele situatie van de cliënt. Rechtsgevoel sluit iedere aansprakelijkheid als gevolg van het onjuist of onvolledig invullen van het webformulier door de cliënt uit.

c. De cliënt is zich ervan bewust dat het via de website af te nemen document een modeldocument betreft dat in vele situaties bruikbaar zal zijn, maar niet in alle gevallen volledig zal zijn toegesneden op de specifieke situatie van de cliënt. De cliënt is ervan op de hoogte dat Rechtsgevoel tegen meerkosten het door de cliënt aangemaakte document kan controleren en de cliënt van (aanvullend) juridisch advies kan voorzien.

d. De documenten zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de cliënt. Iedere verspreiding, exploitatie en/of verveelvoudiging van het document door de cliënt wordt beschouwd als een schending van het intellectuele eigendomsrecht van Rechtsgevoel.

e. Indien Rechtsgevoel dit noodzakelijk acht, is zij bevoegd zich bij het verrichten van de werkzaamheden te laten bijstaan en/of vervangen door anderen. Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht zal Rechtsgevoel zorgvuldigheid betrachten en zo mogelijk met de cliënt overleggen. Rechtsgevoel verstrekt de persoonlijke gegevens van een cliënt niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening. Een eventuele stagiaire of vervanger bij Rechtsgevoel alsmede andere derden, waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zoals bedoeld in de voorgaande zin, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van cliënten van Rechtsgevoel, van bezoekers van de website of van degenen die anderszins informatie inwinnen bij Rechtsgevoel te respecteren.

 

Artikel 4                      Eigendom Rechtsgevoel

a. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle documenten en adviezen berusten uitsluitend bij Rechtsgevoel.

b. De website van Rechtsgevoel evenals de daarop gepubliceerde teksten, afbeeldingen, webformulieren, foto’s, video’s en geluiden zijn het exclusieve eigendom van Rechtsgevoel.

c. Zowel het merk ‘Rechtsgevoel’, de slogan ‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig’ als de daarbij gepubliceerde teksten, afbeeldingen, webformulieren, foto’s, video’s en geluiden zijn het exclusieve eigendom van Rechtsgevoel.

d. Iedere weergave, reproductie en/of gedeeltelijke exploitatie van de op de website van Rechtsgevoel, aangeboden documenten en diensten en de hiervoor genoemde merken is strikt verboden en levert mogelijk ook een strafbaar feit op in de zin van artikel 30b en verder van de Auteurswet of van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Artikel 5                      Tarieven en betaling bij overeenkomst van opdracht

a. Tenzij anders is overeengekomen worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd, vermenigvuldigd met het door Rechtsgevoel gehanteerde, op dat moment geldende, uurtarief. Het uurtarief wordt vermeerderd met de reiskosten, kosten van derden en de verschuldigde B.T.W. Onder kosten van derden wordt onder meer verstaan griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksel.

b. Behoudens en voor zover uit de aard van de werkzaamheden anders voortvloeit en behoudens nadere afspraken wordt telkens na afloop van een periode van een kalendermaand gedeclareerd.

c. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen. Betaling dient binnen deze termijn te geschieden op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta, waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

d. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de client over het declaratiebedrag de contractuele vertragingsrente en de wettelijke rente verschuldigd.

e. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 250.

f. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Rechtsgevoel, nadat zij de cliënt daarvan op de hoogte heeft gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken cliënt opschorten. Rechtsgevoel is niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

g. Rechtsgevoel is gerechtigd het uurtarief, waartegen zij de werkzaamheden uitvoert, per 1 januari van elk jaar aan te passen op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers en/of prijsstijgingen. Rechtsgevoel is niet gehouden de cliënt van een voorgenomen tariefswijziging voortijds mededeling te doen.

h. Reclames betrekking hebbend op de uitvoering van de werkzaamheden en/of op de hoogte van de facturen worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen veertien dagen na beëindiging van de werkzaamheden dan wel veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan Rechtsgevoel kenbaar zijn gemaakt.

i. De bewijslast ten aanzien van het al dan niet tijdig hebben gereclameerd ligt bij de cliënt.

j. Bij reclames gedaan na de in het voorgaande lid genoemde termijn vervalt de aanspraak jegens Rechtsgevoel.

k. Door Rechtsgevoel terecht bevonden reclames ten aanzien van (een van) haar diensten, zullen leiden tot ofwel herstel van de in casu verleende diensten dan wel tot verstrekking van een creditnota; een en ander geschiedt naar inzicht en keuze van Rechtsgevoel.

 

Artikel 6          Tarieven en betaling bij afname van documenten en – diensten website

a. Na het invullen van het webformulier krijgt de cliënt de keuze tussen verschillende opties om een juridische document en/of juridische diensten af te nemen tegen de op de website aangegeven bedragen.

b. De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling door de cliënt. De cliënt heeft het aanbod dan langs elektronische weg aanvaard evenals de daarbij door Rechtsgevoel aangegeven Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring. De cliënt kan de overeenkomst dan niet meer ontbinden.

c. Het wettelijk herroepingsrecht voor de koper is uitgesloten, vanaf het moment dat de cliënt inzage kan hebben in het op de website aangemaakte juridische document dat door de cliënt op de website kan worden gedownload en/of door Rechtsgevoel per mail aan de cliënt is toegezonden.

 

Artikel 7         Beroepsaansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van Rechtsgevoel is beperkt tot het bedrag van de uitkering dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Rechtsgevoel afgesloten (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering feitelijk wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat Rechtsgevoel in verband met die verzekering draagt. Indien om wat voor reden dan ook voornoemde verzekering niet tot uitkering overgaat dan wel geen dekking biedt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000.

b. Rechtsgevoel is niet aansprakelijk voor de diensten van derden. Evenmin is Rechtsgevoel aansprakelijk voor (korte) mondelinge en schriftelijke adviezen dan wel (door-)verwijzingen, waarvoor geen overeenkomst tot stand is gekomen, en deze advisering niet in rekening is gebracht.

c. Rechtsgevoel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rechtsgevoel is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste – en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rechtsgevoel kenbaar behoorde te zijn. Dit geldt ook indien de cliënt op het webformulier onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ingevuld.

d. Rechtsgevoel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

e. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de cliënt.

 

Artikel 8         Verwerking persoonsgegevens

a. Rechtsgevoel hanteert een Privacyverklaring teneinde de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Rechtsgevoel en van bezoekers van de website of van degenen, die anderszins persoonsgegevens aan Rechtsgevoel hebben verstrekt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit te voeren.

b. De volledige tekst van de Privacyverklaring Rechtsgevoel staat op de website. Hierop wordt de bezoeker door een melding op de website geattendeerd.

c. Als bijlagen bij de overeenkomst van opdracht ontvangen cliënten van Rechtsgevoel naast deze Algemene Voorwaarden de Privacyverklaring.

d. De Privacyverklaring Rechtsgevoel maakt onlosmakelijk deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 9         Klachten en Toepasselijk recht/bevoegde rechter

a. Klachten over de dienstverlening van Rechtsgevoel kunnen bij de beroepsorganisatie NVRA (Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs) worden ingediend. Rechtsgevoel conformeert zich aan de Gedragscode en het Klachtenprotocol van de NVRA.

b. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

c. De rechtsverhouding tussen Rechtsgevoel en de cliënt is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen, die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 10       Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Zwolle, 25 maart 2006 (laatste wijziging op 1 januari 2020)