‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Privacyverklaring Rechtsgevoel

Privacyverklaring Rechtsgevoel

 

Wat is het:

De Privacyverklaring van Rechtsgevoel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05076923, gevestigd aan de Junnerweg 8, 7731 TN Ommen, bevat informatie, die van belang is voor uw privacy in combinatie met de dienstverlening van Rechtsgevoel. Rechtsgevoel respecteert de privacy van haar cliënten en van de bezoekers van de website (www.rechtsgevoel.nl) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die op wat voor wijze dan ook aan Rechtsgevoel is verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat Rechtsgevoel uw persoonlijke gegevens:

  • alleen gebruikt voor doelen, die met u zijn overeengekomen;
  • niet met anderen zal delen, tenzij dat in de Algemene Voorwaarden en/of in deze Privacyverklaring van Rechtsgevoel is aangegeven;
  • zorgvuldig beveiligt.

 

Met welk doel:

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënten van Rechtsgevoel en van de bezoekers van de website van Rechtsgevoel, waaronder degenen, die via de online tool op de website een juridisch document genereert en degenen die per mail, telefonisch of via het formulier op de website een vraag voorlegt aan Rechtsgevoel. Rechtsgevoel verwerkt persoonlijke gegevens van u, wanneer u gebruik maakt van de diensten van Rechtsgevoel en/of wanneer u deze gegevens zelf aan Rechtsgevoel hebt verstrekt. Rechtsgevoel verwerkt uw persoonlijke gegevens voor het aangaan en uitvoeren van een verzoek tot informatie, het genereren van een document en/of opdracht tot juridische dienstverlening en voor het afhandelen van uw betaling.

 

Omschrijving persoonsgegevens:

  • Voor(-letters)- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • Mailadres
  • Andere persoonlijke gegevens, die door u aan Rechtsgevoel zijn verstrekt in het kader van de door u gevraagde informatie en/of verleende opdracht tot juridisch advies en/of – bijstand en/of ten behoeve van het genereren van een juridisch document.

 

Derden:

Rechtsgevoel verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel, waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld. Een eventuele stagiaire, medewerker of vervanger bij Rechtsgevoel alsmede andere derden, waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zoals bedoeld in de voorgaande zin, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

Rechtsgevoel verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van de juridische diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in opdracht van Rechtsgevoel, sluit Rechtsgevoel een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rechtsgevoel blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

 

Hoe lang bewaren:

Rechtsgevoel bewaart uw persoonlijke gegevens conform de wettelijke bewaartermijn.

 

Beveiliging:

Rechtsgevoel draagt zorg voor de bescherming van de door u verstrekte persoonlijke gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar-making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Rechtsgevoel.

 

Websitebezoek:

Rechtsgevoel maakt gebruik van cookies. Rechtsgevoel gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies, die Rechtsgevoel gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Google Analytics:

Op de website van Rechtsgevoel worden cookies geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Rechtsgevoel maakt gebruik van deze dienst van Google om rapportages te verkrijgen over de wijze, waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en om de kwaliteit en effectiviteit te meten. Rechtsgevoel maakt gebruik van Google Analytics op de wijze, die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor geen voorafgaande toestemming nodig is voor gebruik van Google Analytics. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

 

Inzage en wijziging:

U kunt kennisnemen van de persoonlijke gegevens, die Rechtsgevoel van u heeft. Wanneer de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek aan Rechtsgevoel tot inzage, correctie of verwijdering sturen (bosma@rechtsgevoel.nl). Met het oog op uw privacy, dient u dan een kopie van uw identiteitsbewijs (pasfoto en BurgerServiceNummer onleesbaar maken) bij het verzoek mee te sturen, zodat zeker is dat u dit verzoek zelf hebt ingediend. Wanneer hiervoor aanleiding is, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging Privacyverklaring:

Rechtsgevoel behoudt zich het recht voor om, indien nodig, deze Privacyverklaring te wijzigen. Hiervan zal dan melding worden gedaan op de website van Rechtsgevoel.

 

Ommen, 1 januari 2020 (laatste wijziging)