‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuws

Herbeoordeling WIA-uitkering door UWV

WIA: WGA of IVA? Wanneer ziekte of arbeidsongeschiktheid bijna 2 jaar (104 weken) heeft geduurd, kan bij het UWV een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) worden aangevraagd. Mocht u als gevolg van ziekte 65% of minder van uw oude loon kunnen verdienen dan komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Na een medische – en meestal ook een arbeidskundige beoordeling door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV ontvangt u een beslissing of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering en zo ja, voor welk soort WIA-uitkering. 2 soorten uitkeringen WIA: WGA (Werkhervatting…

› Hele artikel

Hoe hoog is de transitievergoeding bij ontslag?

Maximale transitievergoeding Sinds 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de 1e dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag door de werkgever. En dat geldt ook voor ontslag tijdens de proeftijd. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de 1e werkdag en daarnaast naar rato over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst. Berekening transitievergoeding Voor de berekening van de transitievergoeding geldt de volgende berekening van het bruto maandsalaris: basis bruto maandsalaris bij een arbeidsovereenkomst met een vaste aantal uren; basis bruto maandsalaris bij een oproepcontract, dat wil zeggen het bruto uurloon vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur per maand;…

› Hele artikel

Ontslag op basis van een vaststellingsovereenkomst

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de beëindigingsovereenkomst op de volgende punten: Het dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd. Er is geen dringende reden voor het ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet). De opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang).   Andere belangrijke punten om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden: De naam en het adres van de werkgever en van de werknemer. De bedenktijd van de werknemer om binnen 14 dagen alsnog te besluiten…

› Hele artikel

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers door uitkeringsinstantie UWV gestart per 1 oktober 2022

Wanneer een werknemer 2 jaar ziek is, vindt meestal een beoordeling door het UWV plaats of recht op een WIA-uitkering bestaat. Normaal gesproken houdt dit een sociaal-medische beoordeling in door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. De vereenvoudigde beoordeling betekent dat werknemers die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 de grens van 2 jaar ziek zijn passeren en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Deze werknemers komen in principe in aanmerking voor een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (80-100% WGA), tenzij ze nog werken en minder dan 35% inkomensverlies hebben. Bij een inkomensverlies…

› Hele artikel

Studiekostenbeding na inwerkingtreding Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die per 1 augustus a.s. in werking treedt, regelt dat werkgevers bij wet, CAO of EU-recht verplichte opleidingen kosteloos aanbieden en de werknemer in de gelegenheid stellen deze opleiding onder werktijd te volgen. Mag de werkgever dan nog een studiekostenbeding afspreken met de werknemer? In een studiekostenbeding staan de afspraken tussen werkgever en werknemer over het terugbetalen van kosten van een studie door de werknemer, bijvoorbeeld wanneer de werknemer het dienstverband beëindigt kort na afronding van de studie. Wat verandert er nu per 1 augustus 2022? Dit wordt hieronder puntsgewijs toegelicht: Is de werkgever verplicht…

› Hele artikel

Invoering Wet betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022)

In het huidige stelsel bedraagt het zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 weken, met recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 100% van het dagloon. De partner heeft recht op 1 week geboorteverlof met loondoorbetaling door de werkgever en sinds 1 juli 2020 op nog 5 weken aanvullend geboorteverlof met een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (WIEG). Adoptie- en pleegouders hebben 6 weken recht op adoptieverlof met een uitkering van het UWV ter hoogte van 100% van het dagloon. Daarnaast hebben alle ouders in het huidige stelsel nog recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof voor…

› Hele artikel

De subsidieregeling ‘Behoud langdurig zieke zorgwerknemers’ biedt tijdelijke ondersteuning aan werkgevers in de sector zorg en welzijn om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg.

Wie kunnen deze subsidie aanvragen? Werkgevers in de sector zorg en welzijn kunnen deze subsidie aanvragen om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg. De aanvraag kan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) worden ingediend. Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen als: voor een werknemer na het 2e ziektejaar een verlengde loondoorbetaling van minimaal 6 maanden is afgesproken; het een werknemer betreft die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek werd; het UWV deze vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling heeft bevestigd. Subsidiebedrag: De subsidie bedraagt € 1.100 per maand,…

› Hele artikel

Beëindiging dienstverband na 2 jaar ziekte en transitievergoeding

In deze zaak, waarin de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak heeft gedaan, gaat het over de vraag of aanspraak bestaat op compensatie van de transitievergoeding als de twee jaar van arbeidsongeschiktheid zijn verstreken vóór 1 juli 2015 en het dienstverband is geëindigd op of ná 1 juli 2015. De transitievergoeding is ingevoerd per 1 juli 2015. Artikel 7:673e, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek (BW) maximeert de compensatievergoeding tot het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst op de dag na het verstrijken van de 2 jaar van ziekte. Het UWV leidde hieruit af…

› Hele artikel

Verhoging minimum loon + uitkeringsbedragen 1 juli 2022

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2022 vastgesteld op € 1.756,20 per maand exclusief vakantiegeld. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen, voor de minimumbedragen studietoeslag en voor de grondslagen IOAW en IOAZ. Klik voor de uitkeringsbedragen per 1 juli 2022 op: https://www.nieuwsszw.nl/download/1201510/uitkeringsbedragenjuli2022.pdf Bron: website Rijksoverheid http://www.rijksoverheid.nl Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Meer weten over werk en uitkering? Neem contact op met  Mieke Bosma (info@rechtsgevoel.nl/06-81113000) of neem een kijkje op www.rechtsgevoel.nl.  

› Hele artikel

Maatwerk voor burgers, die door wet- en regelgeving tussen wal en schip raken

In mijn werk merk ik bijna dagelijks dat mensen door wet- en regelgeving tussen wal en schip raken. Het blijkt in de praktijk niet gemakkelijk te zijn om dan de juiste persoon bij die instantie te vinden, die kan luisteren naar wat er aan de hand is maar ook concreet iets kan en mag doen. Het indienen van een klacht, leidt bijna nooit tot een oplossing; het is immers de slager die haar eigen vlees keurt. De burger, in dit geval de uitkeringsgerechtigde, voelt zich vaak machteloos en niet gezien. Of mist de digitale boot, wanneer het contact via MijnUWV…

› Hele artikel