‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuws

Het Rechtskundig Loket: jouw startpunt voor het kundig oplossen van alle juridische problemen en geschillen

Op de website van het Rechtskundig Loket kun je in 3 stappen zoeken naar een adviseur: In de eerste plaats kies je het vakgebied dat past bij jouw persoonlijke situatie (hoofdvakgebied); Als tweede kies je het specifieke juridische onderdeel passend bij jouw situatie; Tot slot kies je de juridisch adviseur, jurist of advocaat die op dat specifieke rechtsgebied is gespecialiseerd en/of selecteer je de vestigingsplaats, wanneer je iemand in de nabije omgeving zoekt. Zo kies jij de adviseur, die je wilt en die je gaat ondersteunen bij het oplossen van jouw probleem. Je kunt vervolgens aan de hand van de…

› Hele artikel

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren. Het dienstverband wordt dan beëindigd op de voorwaarden, die in onderling overleg zijn afgesproken. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. In een vaststellingsovereenkomst verlenen werkgever en werknemer elkaar ‘finale kwijting’. Dit betekent dat wanneer de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst door beide partijen zijn nagekomen, er over en weer niets meer van elkaar te vorderen is en de arbeidsovereenkomst daarmee is afgehandeld. Maak nu in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat: Snel én tegen een…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond de door de verzekeringsarts van het UWV aangegeven datum voor een herbeoordeling van de medische situatie van de werknemer. Bij eventuele veranderingen in de situatie na contact vanuit het UWV met de werknemer, ontvangt de werkgever automatisch een afschrift van de brief of beslissing van het UWV. Wanneer uit de herbeoordeling van het UWV volgt dat de werknemer kan beginnen met re-integreren, biedt het UWV hierover duidelijkheid aan zowel de werknemer als aan de werkgever. Hoe verloopt de herbeoordeling dan?…

› Hele artikel

Quickscan vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag 60+

Wat is de reden van deze vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag voor 60+? Het wegwerken van de achterstanden, die bij het UWV zijn ontstaan, in de behandeling van WIA-aanvragen. Werkgever en werknemer krijgen dus sneller duidelijkheid. Wie komt in aanmerking voor deze vereenvoudigde behandeling? 60-plussers van wie de WIA-uitkering zou moeten starten tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2024 en dus einde wachttijd (104 weken ziekte) in deze periode valt. 60-plussers van wie de aanvraag om vereenvoudigde behandeling na 1 oktober 2022 is behandeld en afgewezen/beëindigd en die, vanwege een verslechterde gezondheid, opnieuw een WIA-aanvraag hebben ingediend. Wat is het verschil…

› Hele artikel

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging MKB als gevolg van pensioen of overlijden

Werkgevers moeten een transitievergoeding betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geëindigd of niet is voortgezet, onder meer wanneer de onderneming wordt beëindigd. Kleine bedrijven, die stoppen door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of overlijden van de werkgever kunnen compensatie aanvragen bij het UWV voor transitievergoedingen, die zij hebben betaald bij ontslag. Voorwaarden voor de compensatie van transitievergoeding wegens bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensioen of overlijden zijn: Het UWV heeft in ieder geval voor 1 werknemer toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen door (voorgenomen) bedrijfsbeëindiging, of, als UWV hiervoor geen toestemming…

› Hele artikel

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de werknemer op. Uit onderstaand overzicht blijkt welke verplichtingen dit zijn. Wanneer werkgever en werknemer deze niet (volledig) nakomen kan het UWV een loonsanctie opleggen. Stap 1: Ziekmelding (1e ziektedag) Ziekmelding door werknemer; registratie daarvan door werkgever.   Stap 2: Probleemanalyse (week 6) Werkgever maakt afspraak voor werknemer met bedrijfsarts, die Probleemanalyse opstelt.   Stap 3: Plan van Aanpak (week 8) Werkgever en werknemer stellen Plan van Aanpak op waarbij dus zowel de visie van de werknemer als van de werkgever…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd geen dringende reden voor ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet) opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang)   Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden? naam en het adres van werkgever en van werknemer bedenktijd voor de werknemer om binnen 14 dagen alsnog te besluiten van de vaststellingsovereenkomst af te zien datum en…

› Hele artikel

Rechtsgevoel helpt met een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar want je bent als burger niet machteloos!

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u binnen de bezwaartermijn, die in de beslissing staat (meestal 6 weken na de datum waarop de beslissing is afgegeven) een bezwaarschrift indienen. Het indienen van bezwaar kan ertoe leiden dat de betreffende instantie de beslissing intrekt of wijzigt. Rechtsgevoel behartigt uw belangen tijdens een bezwaarprocedure tegen een beslissing over onder meer:   AOW IOAW/IOW WAO WAZO/ZEZ WIA WMO WW ZW   Wat kunt u verwachten? Tijdens een intakegesprek (telefonisch of op het kantoor van Rechtsgevoel) spreekt Mieke Bosma (juridisch adviseur)…

› Hele artikel

Herbeoordeling WIA-uitkering door UWV

WIA: WGA of IVA? Na bijna twee jaar (104 weken) van ziekte of arbeidsongeschiktheid kunt u bij het UWV een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aanvragen. Als uw ziekte u beperkt tot het verdienen van 65% of minder van uw vroegere loon, komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Na een medische – en vaak ook arbeidskundige beoordeling door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV, ontvangt u een beslissing over uw recht op een WIA-uitkering en, indien van toepassing, het specifieke soort WIA-uitkering dat voor u van toepassing is. 2 soorten…

› Hele artikel

Hoe hoog is de transitievergoeding bij ontslag?

Maximale transitievergoeding Sinds 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de 1e dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag door de werkgever. En dat geldt ook voor ontslag tijdens de proeftijd. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de 1e werkdag en daarnaast naar rato over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst. Berekening transitievergoeding Voor de berekening van de transitievergoeding geldt de volgende berekening van het bruto maandsalaris: basis bruto maandsalaris bij een arbeidsovereenkomst met een vaste aantal uren; basis bruto maandsalaris bij een oproepcontract, dat wil zeggen het bruto uurloon vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur per maand;…

› Hele artikel