‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuws

De subsidieregeling ‘Behoud langdurig zieke zorgwerknemers’ biedt tijdelijke ondersteuning aan werkgevers in de sector zorg en welzijn om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg.

Wie kunnen deze subsidie aanvragen? Werkgevers in de sector zorg en welzijn kunnen deze subsidie aanvragen om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg. De aanvraag kan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) worden ingediend. Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen als: voor een werknemer na het 2e ziektejaar een verlengde loondoorbetaling van minimaal 6 maanden is afgesproken; het een werknemer betreft die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek werd; het UWV deze vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling heeft bevestigd. Subsidiebedrag: De subsidie bedraagt € 1.100 per maand,…

› Hele artikel

Beëindiging dienstverband na 2 jaar ziekte en transitievergoeding

In deze zaak, waarin de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak heeft gedaan, gaat het over de vraag of aanspraak bestaat op compensatie van de transitievergoeding als de twee jaar van arbeidsongeschiktheid zijn verstreken vóór 1 juli 2015 en het dienstverband is geëindigd op of ná 1 juli 2015. De transitievergoeding is ingevoerd per 1 juli 2015. Artikel 7:673e, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek (BW) maximeert de compensatievergoeding tot het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst op de dag na het verstrijken van de 2 jaar van ziekte. Het UWV leidde hieruit af…

› Hele artikel

Verhoging minimum loon + uitkeringsbedragen 1 juli 2022

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2022 vastgesteld op € 1.756,20 per maand exclusief vakantiegeld. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen, voor de minimumbedragen studietoeslag en voor de grondslagen IOAW en IOAZ. Klik voor de uitkeringsbedragen per 1 juli 2022 op: https://www.nieuwsszw.nl/download/1201510/uitkeringsbedragenjuli2022.pdf Bron: website Rijksoverheid http://www.rijksoverheid.nl Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Meer weten over werk en uitkering? Neem contact op met  Mieke Bosma (info@rechtsgevoel.nl/06-81113000) of neem een kijkje op www.rechtsgevoel.nl.  

› Hele artikel

Maatwerk voor burgers, die door wet- en regelgeving tussen wal en schip raken

In mijn werk merk ik bijna dagelijks dat mensen door wet- en regelgeving tussen wal en schip raken. Het blijkt in de praktijk niet gemakkelijk te zijn om dan de juiste persoon bij die instantie te vinden, die kan luisteren naar wat er aan de hand is maar ook concreet iets kan en mag doen. Het indienen van een klacht, leidt bijna nooit tot een oplossing; het is immers de slager die haar eigen vlees keurt. De burger, in dit geval de uitkeringsgerechtigde, voelt zich vaak machteloos en niet gezien. Of mist de digitale boot, wanneer het contact via MijnUWV…

› Hele artikel

Versoepeling RVU-regeling voor oudere werknemers

Indien een regeling wordt aangemerkt als RVU, is de werkgever over de uitkering, bijdrage of premie in het kader van deze RVU een zogenaamde ‘pseudo-eindheffing’ verschuldigd van 52%. Dit wordt ook wel de RVU-heffing genoemd. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de RVU-heffing tijdelijk zal worden versoepeld in de periode 2021 tot en met 2025. De versoepeling van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) wil zeggen dat de werkgever tot 31 december 2025 geen belasting over een RVU-uitkering betaalt, wanneer de werknemer maximaal 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stopt met werken. Dit geldt tot een bedrag van € 1.874…

› Hele artikel

Verhoging maximale transitievergoeding per 1 januari 2022

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de beëindigingsovereenkomst op de volgende punten:   Het dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd. Er is geen dringende reden voor het ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet). De opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang).   Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden?   De naam en het adres van de werkgever en van de werknemer. De bedenktijd van de werknemer om binnen 14…

› Hele artikel

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Participatiewet (PW), Toeslagenwet (TW), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW).Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.701,00 naar € 1.725,00 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2022 herzien. Minimumloon Het minimumloon stijgt van €…

› Hele artikel

Maak zelf uw vaststellingsovereenkomst bij ontslag en bespaar kosten!

Rechtsgevoel heeft een tool ontwikkeld om bij ontslag online eenvoudig een vaststellingsovereenkomst te maken:   In 10 stappen online naar een vaststellingsovereenkomst Voor werknemers èn werkgevers (ontslag met wederzijds goedvinden) Juridische check of aanvullend juridisch advies door Rechtsgevoel mogelijk Snel èn tegen een vaste lage prijs   Probeer het nu zelf: https://www.rechtsgevoel.nl/vaststellingsovereenkomst/

› Hele artikel

De vaststellingsovereenkomst, nu ook online mogelijk!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd geen dringende reden voor ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet) opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang)   Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden? naam en het adres van werkgever en van werknemer bedenktijd voor de werknemer om binnen 14 dagen alsnog te besluiten van de vaststellingsovereenkomst af te zien datum en…

› Hele artikel

Maatregelen RIVM (Corona) en bereikbaarheid

In verband met de voorschriften van het RIVM zullen in ieder geval tot 6 april a.s. geen persoonlijke afspraken plaats vinden. Voor uw vragen en problemen op het gebied van werk en uitkering is Rechtsgevoel telefonisch en per mail bereikbaar: Telefoon: 06 8 111 3 000 Mail: info@rechtsgevoel.nl Uiteraard blijft de tool van Rechtsgevoel om zelf online in 10 eenvoudige stappen een vaststellingsovereenkomst te maken tegen een vaste lage prijs beschikbaar: https://www.rechtsgevoel.nl/vaststellingsovereenkomst/  

› Hele artikel