‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Ontslag na 2 jaar ziekte, zonder ontslagvergunning?

Voor ontslag na 2 jaar ziekte is in een aantal gevallen geen ontslagvergunning meer nodig. Hierdoor kunnen bij langdurige arbeidsongeschiktheid ontslagprocedures worden voorkomen.

Ontslag na twee jaar ziekte, zonder ontslagvergunning?

Na bijna 2 jaar ziekte (uiterlijk in de 93e week), kan de werknemer een WIA-aanvraag bij UWV indienen. Bij de beoordeling van de aanvraag van een WIA-uitkering, beoordeelt UWV of werknemer en werkgever voldoende re-integratieinspanningen hebben verricht. Dit betreft zowel re-integratie in het eerste- als in het tweede spoor. Deze beoordeling door UWV heet de Poortwachtertoets. De Poortwachtertoets wil zeggen dat UWV aan het einde van de verplichte loondoorbetalingstermijn 2 jaar terug kijkt of werkgever en werknemer aan de re-integratieverplichtingen (Wet Verbetering Poortwachter) hebben voldaan.

Wanneer uit de Poortwachtertoets blijkt dat de werkgever zich onvoldoende voor de re-integratie van de werknemer heeft ingespannen, zal UWV een loonsanctie aan de werkgever opleggen. Een loonsanctie wil zeggen dat de wettelijke verplichting om het loon tijdens ziekte door te betalen met maximaal een jaar wordt verlengd. De periode van verplichte loondoorbetaling bij ziekte komt overeen met de periode, waarin het wettelijk opzegverbod tijdens ziekte geldt. Bij verlenging van de loondoorbetalingsverplichting betekent dit dus ook een verlenging van de termijn voor het wettelijk opzegverbod bij ziekte. Overigens zit een werkgever, wat de opgelegde loonsanctie betreft, niet vast aan een termijn van 1 jaar: slaagt de werkgever er eerder in om aan de wettelijke verplichtingen tot re-integratie te voldoen dan kan de periode van de loonsanctie worden verkort.

Als UWV bij de Poortwachtertoets vaststelt dat de werkgever voldoende aan re-integratie heeft gedaan, houdt de verplichting om het loon tijdens ziekte door te betalen na 2 jaar op en is het opzegverbod bij ziekte niet langer van toepassing.

De arbeidsrelatie kan vervolgens met wederzijds goedvinden worden beëindigd, indien uit de Poortwachtertoets is komen vast te staan:

  • De werknemer is volledig arbeidsongeschikt voor de overeengekomen werkzaamheden.
  • De werkgever en werknemer hebben voldoende re-integratie-inspanningen verricht, maar zonder resultaat.
  • Re-integratie van de werknemer is in aangepaste of passende arbeid in het bedrijf binnen afzienbare termijn niet mogelijk (ook niet via scholing).

Zijn werkgever en werknemer het vervolgens eens over het beëindigen van de arbeidsrelatie, dan sluiten ze hiertoe een zogenaamde beëindigings- of vaststellingovereenkomst. In dat geval is geen ontslagvergunning nodig. Dit voorkomt een ontslagprocedure bij UWV.

Indien een werknemer niet instemt met ontslag met wederzijds goedvinden, is een procedure bij UWV nog steeds noodzakelijk, anders blijft het dienstverband voortbestaan, ook na 2 jaar ziekte.

Bij de aanvraag van een ontslagvergunning bij UWV vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, geldt een ander beoordelingskader dan voor de Poortwachtertoets. In de ontslagprocedure toetst UWV:

  • Is de arbeidsongeschiktheid aannemelijk gemaakt?
  • Is binnen een periode van 26 weken geen herstel te verwachten?
  • Zal bij de betreffende werkgever passende arbeid beschikbaar komen, al dan niet door scholing van de werknemer?

Bij de ontslagtoets kijkt UWV vooruit naar de verwachte herstel- en herplaatsingsmogelijkheden voor de komende 26 weken.

Het zijn dus twee verschillende beoordelingen, gebaseerd op twee verschillende wettelijke kaders. De Poortwachtertoets kijkt 2 jaar terug en de ontslagtoets kijkt 26 weken vooruit.

Tot slot: ook na de invoering van het gewijzigd ontslagrecht op basis van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 kan ontslag na 2 jaar ziekte met een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst worden geregeld. Wanneer er geen sprake is van wederzijds goedvinden, is de werkgever genoodzaakt zich te wenden tot UWV met een ontslagaanvraag.

 De regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid en ontslag (vanaf 1 juli a.s. op basis van de nieuwe wet Werk en Zekerheid) kan complex zijn en soms lastig te vertalen naar de praktijk. Hebt u vragen of wilt u een concrete situatie voorleggen, neem dan contact op met Mieke Bosma van Rechtsgevoel te Zwolle voor juridisch advies of bezoek het gratis spreekuur Rechtsgevoel! 

Laatste nieuws

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van…

› Hele artikel

Rechtsgevoel helpt met een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar want je bent als burger niet machteloos!

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u…

› Hele artikel