‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Wat te doen bij ontslag?

U hebt van uw werkgever te horen gekregen dat u wordt ontslagen of er dreigt ontslag. Wat nu?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 zijn de regels omtrent ontslag ingrijpend gewijzigd. Zo kan de werkgever niet meer zelf bepalen of de ontslagaanvraag bij UWV of Kantonrechter wordt ingediend. De ontslagreden bepaalt de route van de aanvraag. Daarnaast heeft iedere werknemer met een dienstverband van minimaal 2 jaar, recht op een transitievergoeding bij een onvrijwillige beëindiging of bij het niet voortzetten van het arbeidscontract.

Lees hieronder verder!

Ontslagprocedure:  via UWV of Kantonrechter?

  • Wanneer uw werkgever u ontslag heeft aangezegd en u stemt daar niet mee in, kan de werkgever een ontslagprocedure starten. Wanneer het gaat om ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, loopt de ontslagroute via UWV. In alle andere gevallen dient uw werkgever een verzoekschrift bij het Kantongerecht in. U kunt daarbij denken aan disfunctioneren, frequent ziekteverzuim, gewetensbezwaarden, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie of andere gronden. Wanneer uw werkgever een ontslagaanvraag indient bij UWV, dient daarin gemotiveerd te worden aangegeven wat de reden(-en) van het ontslag is. Na ontvangst van de ontslagaanvraag, bekijkt UWV of de informatie, die de werkgever heeft aangeleverd, voldoende is om de ontslagaanvraag in behandeling te nemen. Wanneer dat het geval is, informeert UWV u schriftelijk en biedt de gelegenheid om binnen een korte termijn op de ontslagaanvraag van de werkgever te reageren. Mieke Bosma van Rechtsgevoel beoordeelt voor u of de ontslagregels in uw situatie goed zijn toegepast en helpt u bij het opstellen en indienen van een verweerschrift. Aarzel niet en neem tijdig contact op met Rechtsgevoel bij vragen over de ontslagprocedure UWV en voor concrete hulp bij het opstellen van het verweerschrift!

 

Ontslag met beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst):

  • Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) blijft het mogelijk ontslag te regelen door afspraken te maken met de werkgever, die in een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) worden vastgelegd. Dit was ervoor ook het geval, maar nu dient een bedenktermijn van 14 dagen (na ondertekening) te zijn opgenomen, waarin de werknemer zijn/haar instemming kan herroepen. Neemt uw werkgever deze bedenktermijn niet op dan is de termijn 21 dagen. Aan een beëindigingsovereenkomst zitten allerlei juridische haken en ogen. Zoals de opzegtermijn, de reden van het ontslag, de vergoeding en wie het initiatief heeft genomen voor het ontslag. Vindt u het spannend om in gesprek te gaan met uw werkgever? Rechtsgevoel kan de onderhandelingen voor u met de werkgever voeren. Laat uw beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) altijd eerst checken, voordat u tot ondertekening overgaat. Bel of mail met Rechtsgevoel voor advies of hulp!

 

Transitievergoeding:

  • Sinds 1 juli 2015 hebt u recht op een transitievergoeding, wanneer uw dienstverband van minimaal 2 jaar onvrijwillig is beëindigd of niet is voortgezet. De hoogte van de vergoeding wordt als volgt berekend: een derde maandsalaris per volledig dienstjaar, wanneer de werknemer 18 jaar of ouder is. Is een werknemer langer dan 10 jaar in dienst dan is de vergoeding voor de jaren na die 10 jaar een half maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding is maximaal € 79.000,=, of 1 jaarsalaris, wanneer dat hoger is.
  • Voor werknemers, die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en tenminste 10 jaar in dienst, geldt voor elk half dienstjaar dat zij vanaf het 50e levensjaar hebben gewerkt, een half maandsalaris. Dit geldt tot 2020, behalve voor kleine werkgevers (d.w.z. gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst gedurende het laatste half jaar van het kalenderjaar voor het ontslag).
  • Kleine werkgevers (d.w.z. gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst gedurende het laatste half jaar van het kalenderjaar voor het ontslag), die in financiële nood verkeren, kunnen in geval van ontslag op bedrijfseconomische gronden bij de berekening van de transitievergoeding de diensttijd van voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten. Dit geldt eveneens tot 2020.
  • Kosten, die worden gemaakt met het oog op ontslag, bijvoorbeeld voor ontslag of scholing, kan uw werkgever in overleg met u, in mindering brengen op de transitievergoeding. Dit geldt ook voor scholingskosten, die uw werkgever tijdens het dienstverband heeft gemaakt, om uw inzetbaarheid buiten de organisatie te bevorderen.

Reacties van cliënten:


“Door jouw steun, professionaliteit en vertrouwen in mij heb je me enorm geholpen, Mieke, zodat ik een nare periode kon afsluiten”.

“Onze zaak betreffende het ontslag van mijn man is door u afgehandeld op een voor ons goede manier. Wij willen u bedanken voor uw inzet en zullen in geval van problemen zèker weer een beroep op u doen!”

“Tijdens onze vakantie hebben we het afgelopen jaar overdacht en realiseren ons de belangrijke rol die jij hierin gehad hebt! We zijn dankbaar daarvoor en het is misschien niet de laatste keer dat we een beroep op je doen.”

“Wat een werk, gigantisch, onze complimenten Mieke, het valt te merken dat dit voor jou ook een principekwestie is. Het doet ons goed dat er iemand als jij achter ons staat, onze dank daarvoor!””

Enorm bedankt voor de hulp die wij van jou hebben ontvangen. Als leek zie je al snel door de bomen het bos niet meer….”

” Ik had niet verwacht dat ik alsnog een hogere vergoeding zou krijgen, maar jij hebt het voor elkaar gekregen!”

“Ik vond het prettig om te merken dat mijn gevoel verwoord is en geleid heeft tot een overeenkomst, die bij mij past!” 

 

IMG_1110

 

Beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst ontvangen en op zoek naar concreet advies? 

Wilt u weten of de transitievergoeding, die u is aangeboden, klopt of hebt u een andere vraag over ontslag?

Neem contact op met Mieke Bosma van Rechtsgevoel!

Hulp nodig bij inschrijving UWV, WW-aanvraag en sollicitatieverplichtingen van UWV? Klik aan en lees verder!