‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Hoe te handelen bij ontslag?

U wilt een van uw werknemers ontslaan of u vraagt zich af of ontslag in een bepaalde situatie mogelijk is. Wat nu?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 zijn de regels ingrijpend gewijzigd. Zo kunt u niet meer zelf bepalen of de ontslagaanvraag bij UWV of Kantonrechter wordt ingediend. De ontslagreden bepaalt de route van de aanvraag. Daarnaast heeft iedere werknemer met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op een transitievergoeding bij een onvrijwillige beëindiging of bij het niet voortzetten van het arbeidscontract.

Lees hieronder verder!

Ontslagprocedure:  via UWV of Kantonrechter?

  • Wanneer u ontslag heeft aangezegd en uw werknemer stemt daar niet mee in, kunt u een ontslagprocedure starten. Wanneer het gaat om ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen  of langdurige arbeidsongeschiktheid, loopt de ontslagroute via UWV. In alle andere gevallen moet een ontbindingsprocedure bij het Kantongerecht worden gevoerd: disfunctioneren, frequent ziekteverzuim, gewetensbezwaarden, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie of andere gronden. Wanneer u van plan bent voor een van uw werknemers een ontslagprocedure bij UWV te starten, dient duidelijk te zijn aan welke eisen de ontslagaanvraag moet voldoen en waarop UWV dit beoordeelt. Rechtsgevoel kan u hierin adviseren en de ontslagprocedure bij UWV namens u voeren. Dat wil zeggen: het opstellen en indienen van de ontslagaanvraag bij UWV, het namens de werkgever reageren op een verweerschrift van de werknemer en het onderhouden van de contacten met UWV en de werknemer. Voor overleg over de concrete situatie, kunt u contact opnemen met Mieke Bosma!

 

Ontslag met beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst):

  • Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) blijft het mogelijk ontslag te regelen door afspraken te maken met de werknemer, die in een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) worden vastgelegd. Dit was voor 1 juli 2015 ook het geval, maar nu dient een bedenktermijn van 14 dagen te zijn opgenomen, waarin de werknemer zijn/haar instemming kan herroepen. Hebt u nagelaten deze bedenktermijn op te nemen dan is de termijn 21 dagen. Aan een beëindigingsovereenkomst zitten allerlei juridische haken en ogen. Zoals de opzegtermijn, de reden van het ontslag, de vergoeding en wie het initiatief heeft genomen voor het ontslag. U kunt zelf het gesprek met de werknemer over de beëindigingsovereenkomst aangaan, of Mieke Bosma van Rechtsgevoel kan dit gesprek, inclusief de onderhandelingen, namens u met de werknemer voeren. Voor meer informatie: bel of mail!

 

Transitievergoeding:

  • Per 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding, wanneer een dienstverband van minimaal 2 jaar onvrijwillig is beëindigd of niet is voortgezet. De hoogte van de vergoeding wordt als volgt berekend: een derde maandsalaris per volledig dienstjaar, waarin de werknemer 18 jaar of ouder is. Is een werknemer langer dan 10 jaar in dienst dan is de vergoeding voor de jaren na die 10 jaar een half maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding is maximaal € 79.000,= of, als dat hoger is, 1 jaarsalaris.
  • Voor werknemers, die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en tenminste 10 jaar in dienst, geldt voor elk half dienstjaar dat zij vanaf het 50e levensjaar hebben gewerkt, een half maandsalaris. Dit geldt tot 2020, behalve voor kleine werkgevers (d.w.z. gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst gedurende het laatste half jaar van het kalenderjaar voor het ontslag).
  • Kleine werkgevers (d.w.z. gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst gedurende het laatste half jaar van het kalenderjaar voor het ontslag), die in financiële nood verkeren, kunnen in geval van ontslag op bedrijfseconomische gronden bij de berekening van de transitievergoeding de diensttijd van voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten. Dit geldt eveneens tot 2020.
  • Kosten gemaakt met het oog op ontslag, bijvoorbeeld voor ontslag of scholing, kunt u in overleg met uw werknemer, in mindering brengen op de transitievergoeding. Dit geldt ook voor scholingskosten tijdens het dienstverband gemaakt om de inzetbaarheid buiten de organisatie te bevorderen.

 Reacties van cliënten:


  “Nogmaals bedankt voor je inzet. Wat zouden wij zonder Rechtsgevoel in deze zaak zijn geweest. Je bent een vakvrouw!”

 “Mieke heeft het proces op een goede en prettige manier begeleid. Bovendien heeft ze voor ons bedrijf een nog beter resultaat uit de onderhandelingen gehaald. We hadden het niet beter kunnen treffen.”

Dank je wel voor de snelheid, Mieke! Fijn dat je deze urgente zaak meteen hebt opgepakt èn tot een goed einde hebt weten te brengen. Dit hadden we zelf niet zò kunnen doen!”

“Hartelijk dank voor je bijstand en inzet, waardoor het gewenste eindresultaat is behaald!”

“Ik heb veel aan je gehad. Het voelde goed en het was volop Rechtsgevoel!”

“Bedankt, voor je uitstekende inzet en het resultaat dat je behaald hebt!”

2015-01-30 09.18.32

Wist u dat, wanneer u met uw werknemer een beëindigingsovereenkomst sluit, de transitievergoeding niet verplicht is?

Wilt u de onderhandelingen over ontslag of de indiening van de ontslagaanvraag uit handen geven, neem dan contact op voor advies of maak een afspraak met Mieke Bosma van Rechtsgevoel!

2015-02-02 17.05.39-2

Heeft een van uw werknemers hulp nodig bij inschrijving UWV, WW-aanvraag en sollicitatieverplichtingen van UWV? Klik aan en lees verder!

Meer weten over ziekte en ontslag? Kijk op Aanpak van Ziekte en Reintegratie!