‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Aanpak van ziekte en re-integratie

Wanneer een van uw werknemers (langdurig) ziek is, krijgt u te maken met de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter, bijvoorbeeld op het gebied van re-integratie. Hoe kunt u dat als werkgever het beste aanpakken en wat wordt er van u verwacht in het contact met de zieke werknemer, de arbodienst en het UWV? Overweegt u een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV of heeft het UWV een loonsanctie opgelegd? Hoe zit het met de WIA-aanvraag of bent u het niet eens met de WIA-beslissing? Wilt u overgaan tot ontslag?

Lees hieronder verder!

  • Wet Verbetering Poortwachter:

In deze wet zijn de verplichtingen voor werknemer en werkgever opgenomen tijdens ziekte en re-integratie. Zo dient u regelmatig contact en overleg met uw zieke werknemer te hebben, hetgeen moet worden vastgelegd in een (bijstelling) Plan van Aanpak. Vervolgens moeten een Eerstejaarsevaluatie en een Eindevaluatie worden opgesteld, mocht de werknemer dan nog ziek zijn. Loopt u tijdens het invullen van de formulieren of in het overleg met uw werknemer vast, of hebt u hulp nodig bij het nakomen van de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter, neem dan contact op!

 

  •  Arbodienst:

Nadat de werknemer zich heeft ziek gemeld, zult u als werkgever de werknemer oproepen voor een afspraak met de arbodienst. De arboarts zal dan beoordelen of de werknemer ziek is en zal de werkgever adviseren over of en wanneer de werknemer het werk kan hervatten. Wanneer de ziekte van de werknemer langere tijd gaat duren, zal de arboarts een Probleemanalyse opstellen. Hebt u hierover vragen, bel of mail met Rechtsgevoel!

 

  • Re-integratie:

De arboarts zal aangeven, wanneer de werknemer in staat is de eigen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te pakken, dit wordt re-integratie spoor 1 genoemd. Mogelijk gaat de werknemer eerst op arbeidstherapeutische basis aan het werk. Wanneer de werknemer het eigen werk (spoor 1a) niet meer kan doen, bent u als werkgever verplicht te onderzoeken of er (ander) passend werk binnen het bedrijf of de organisatie (spoor 1b) aanwezig is. Wanneer er ook geen passend werk voor de werknemer beschikbaar is, bent u als werkgever verplicht werk buiten het bedrijf of de organisatie te zoeken. Er is dan sprake van re-integratie in spoor 2. Voor vragen over re-integratie eerste – en tweede spoor, kunt u contact met Rechtsgevoel opnemen!

 

  • Deskundigenoordeel UWV:

Wanneer u het niet eens bent met het oordeel van de arboarts, kunt u een second opinion of deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit geldt ook, wanneer u een oordeel van het UWV wilt over de re-integratieinspanningen  of over de beschikbaarheid van passend werk. Hebt u hulp nodig bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag van het deskundigenoordeel of wilt u deskundige juridische ondersteuning bij de afspraak over het deskundigenoordeel met het UWV, bel of mail Rechtsgevoel!

 

  • WIA-aanvraag:

Wanneer de werknemer na 2 jaar niet is hersteld of werkzaam in eigen – of ander passend werk, dient de werknemer tijdig een WIA-aanvraag bij het UWV in te dienen. U kunt als werkgever, samen met de arboarts, uw werknemer hierbij helpen. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van de formulieren voor de WIA-aanvraag, neem dan contact op met Rechtsgevoel!

 

  • Loonsanctie:

Het is mogelijk dat het UWV geen beslissing neemt op de WIA-aanvraag, omdat onvoldoende aan re-integratie zou zijn gedaan. Het UWV kan u als werkgever dan een loonsanctie opleggen van maximaal 1 jaar, waarin alsnog aan de re-integratieverplichtingen moet worden voldaan. U dient gedurende dat jaar het geldende salaris door te betalen en mag de werknemer niet ontslaan. Voor vragen over (het voorkomen van) een loonsanctie of het verkorten van de opgelegde loonsanctie door eerder aan de re-integratieverplichtingen te voldoen, kunt u contact met Rechtsgevoel opnemen!

 

  • Niets eens met de beslissing van het UWV:

Wanneer u of uw werknemer het niet eens is met de beslissing van het UWV betreffende het opleggen van een loonsanctie of met de beslissing van het UWV op de WIA-aanvraag, kan hiertegen binnen 6 weken na de beslissing bezwaar worden ingediend bij het UWV. Voor het opstellen van een bezwaarschrift en het behartigen van de belangen van u of uw werknemer tijdens de bezwaarprocedure, kan Rechtsgevoel u van dienst zijn. Neemt u dan tijdig contact op!

 

  • Re-integratiebegeleiding:

Wanneer de stap naar terugkeer in het werk groot is, onzekerheid bestaat over de eigen capaciteiten of werkplek, kan specifieke begeleiding bij re-integratie nodig zijn. Dit vergroot de kans op een succesvolle terugkeer in eigen – of ander werk (zogenaamd eerste- of tweede spoor). Dit kan uiteindelijk een kostenbesparing voor de werkgever opleveren. Hebt u vragen over re-integratiebegeleiding, neemt dan voor overleg contact op met Rechtsgevoel.

 

  • Ontslag:

Tijdens de eerste 2 jaar van ziekte geldt een opzegverbod. Dat wil zeggen dat u de werknemer tijdens die periode niet mag ontslaan vanwege ziekte. Mocht u tijdens deze periode toch ontslag overwegen of wilt u na 2 jaar ziekte tot ontslag overgaan, neemt u dan contact op met Rechtsgevoel om dit te bespreken!

Reacties van cliënten:


“Fijn hoor, Mieke, die helderheid die jij elke keer weer schept in alle wet- en regelgeving, ik zou anders door de bomen het bos niet meer zien!”

“We hebben in deze kwestie veel, zo niet bijna alles aan jou te danken. Zonder jouw hulp, bijstand en advies waren we er niet uitgekomen. Je bent een vakvrouw!

“Bedankt! Het is fijn dat de zaken nu goed geregeld zijn en de sfeer is aanzienlijk verbeterd.”

IMG_1101

 

Hebt u vragen of problemen op het gebied van loonbetaling tijdens ziekte van de werknemer? Klik aan en lees meer!

 

IMG_1107

 

Meer weten over ziekte en ontslag? Klik aan en lees verder!

 

 

Voor concrete hulp bij het opstellen en indienen van bezwaar, kunt u een afspraak maken met Rechtsgevoel.