‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en WW-premie (WAB)

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 28 mei jl. het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt. Deze wet is bedoeld om de verschillen in kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk te verkleinen. Hierdoor zouden mensen in een kwetsbare positie meer perspectief krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft.

Hoe ziet de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans er in hoofdlijnen uit?

Lees hieronder meer!

WAB op 28 mei jl. aangenomen door Eerste Kamer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in. In hoofdlijnen:

  • Werknemers krijgen na 3 jaar in plaats van na 2 jaar recht op een vast arbeidskontrakt. Het aantal tijdelijke arbeidskontrakten binnen die periode, voordat er recht op een vast contract ontstaat, blijft 3. De tussenperiode om de keten van tijdelijke arbeidskontrakten te doorbreken, blijft minimaal 6 maanden. Het is mogelijk om in een CAO deze tussenperiode te verkorten naar 3 maanden.
  • De berekening van de transitievergoeding verandert als volgt: een werknemer kan vanaf het begin van het dienstverband bij ontslag aanspraak maken op een transitievergoeding; er hoeft dus geen sprake meer te zijn van een arbeidskontrakt van minimaal 2 jaar. Wanneer een werknemer langer dan 10 jaar in dienst is, wordt geen hogere transitievergoeding meer opgebouwd. Een werknemer bouwt de transitievergoeding op over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding wordt dus niet meer afgerond op halve dienstjaren.
  • Door de introductie van de cumulatiegrond (i-grond) kan een werkgever bij een ontbindingsverzoek aan de rechter verschillende ontslaggronden met elkaar combineren.
  • De werkgever is verplicht om jaarlijks een aanbod te doen aan oproepkrachten met een nulurenkontrakt of min-maxcontract voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod moet gebaseerd zijn op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorafgaande periode van 12 maanden. Ook moet de werkgever een oproepkracht minimaal 4 dagen van tevoren oproepen. Overigens kan hiervan in een CAO worden afgeweken.
  • Wijziging van de WW-premie, dat wil zeggen werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast kontrakt en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel kontrakt.
  • Payrollbedrijven kunnen geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers, omdat ze niet meer onder het uitzendregime vallen. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers, die bij de werkgever in dienst zijn. De verplichting voor payrollbedrijven om voor payrollwerknemers voor een pensioenregeling te zorgen is uitgesteld naar 1 januari 2021. Vanaf die datum moet een payrollwerknemer een adequate pensioenregeling krijgen, wanneer dit ook is geregeld voor vergelijkbare werknemers van de inlenende werkgever of in de betreffende sector. De pensioenregeling wordt in elk geval als passend beschouwd, als de payrollwerknemer deelneemt aan de pensioenregeling van de inlener. Neemt de payrollwerknemer niet aan deze pensioenregeling van de inlener deel dan dienen er vaste voorwaarden te gelden voor de pensioenregeling van de payrollwerkgever zelf.

Meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? Neem contact op met  Mieke Bosma (info@rechtsgevoel.nl/06-81113000) of neem een kijkje op www.rechtsgevoel.nl.

NIEUW! Rechtsgevoel heeft een tool ontwikkeld zodat u zelf online eenvoudig een vaststellingsovereenkomst kunt maken tegen een vaste lage prijs. Probeer het uit en bespaar kosten: https://www.rechtsgevoel.nl/vaststellingsovereenkomst/

Laatste nieuws

Het Rechtskundig Loket: jouw startpunt voor het kundig oplossen van alle juridische problemen en geschillen

Op de website van het Rechtskundig Loket kun je in 3 stappen zoeken naar een adviseur: In de eerste plaats…

› Hele artikel

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel