‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Veranderingen studiekostenbeding per 1 augustus a.s.

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die per 1 augustus a.s. in werking treedt, regelt dat werkgevers bij wet, CAO of EU-recht verplichte opleidingen kosteloos aanbieden en de werknemer in de gelegenheid stellen deze opleiding onder werktijd te volgen. Mag de werkgever dan nog een studiekostenbeding afspreken met de werknemer?

Lees hieronder verder!

Studiekostenbeding na inwerkingtreding Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die per 1 augustus a.s. in werking treedt, regelt dat werkgevers bij wet, CAO of EU-recht verplichte opleidingen kosteloos aanbieden en de werknemer in de gelegenheid stellen deze opleiding onder werktijd te volgen. Mag de werkgever dan nog een studiekostenbeding afspreken met de werknemer?

In een studiekostenbeding staan de afspraken tussen werkgever en werknemer over het terugbetalen van kosten van een studie door de werknemer, bijvoorbeeld wanneer de werknemer het dienstverband beëindigt kort na afronding van de studie. Wat verandert er nu per 1 augustus 2022? Dit wordt hieronder puntsgewijs toegelicht:

  • Is de werkgever verplicht op basis van wet of CAO om de betreffende scholing aan de werknemer aan te bieden om het werk, waarvoor de werknemer is aangenomen, uit te voeren? Dit betreft vaak opleidingen op het gebied van veiligheid en vakbekwaamheid, maar ook scholing die noodzakelijk is voor de voortzetting van de arbeidsovereenkomst of in het kader van een verbetertraject. Wanneer dat niet het geval is dan is een studiekostenbeding ook na 1 augustus 2022 nog mogelijk en blijven de lopende bedingen geldig.
  • Is het antwoord op bovenstaande vraag “ja” dan is van belang of het beroep van de werknemer valt onder de zogenaamde ‘gereglementeerde beroepen’, genoemd in de Beroepskwalificatierichtlijn. Op deze lijst van gereglementeerde beroepen staan beroepen variërend van fysiotherapeut, matroos, ziekenhuisapotheker, tolk tot vuurwerkdeskundige. Wanneer het beroep op deze lijst staat dan blijft een studiekostenbeding ook per 1 augustus 2022 nog steeds mogelijk en blijven bestaande studiekostenbedingen van kracht tenzij de opleiding toch in een CAO verplicht wordt gesteld (voor de uitoefening van dat beroep). In dat geval is een studiekostenbeding per 1 augustus 2022 niet meer toegestaan.

Voor alle duidelijkheid: wanneer de werkgever verplicht is de scholing aan te bieden, dus zonder studiekostenbeding, moet de scholing voor de werknemer kosteloos zijn, binnen de gebruikelijke werktijd worden gevolgd en wordt ook de studietijd als werktijd beschouwd.

Hebt u vragen over een studiekostenbeding of over uw concrete situatie? Neem contact op met  Mieke Bosma of leg uw kwestie voor via dit webformulier.

Lees meer over Rechtsgevoel op www.rechtsgevoel.nl

Laatste nieuws

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van…

› Hele artikel

Rechtsgevoel helpt met een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar want je bent als burger niet machteloos!

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u…

› Hele artikel