‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuws

Nieuwe wet Flexibel Werken per 1 januari 2016

Vòòr 1 januari 2016 was de Wet Aanpassing Arbeidsduur van kracht, maar deze wet regelde alleen de aanpassing van het aantal arbeidsuren, niet de arbeidsplaats en de arbeidstijden. Door invoering van de nieuwe Wet Flexibel Werken kunnen werknemers een verzoek indienen bij de werkgever tot aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en de werktijden. De werknemer, die tenminste een half jaar in dienst is voor de beoogde ingangsdatum van de wijziging, dient een schriftelijk verzoek aan de werkgever te richten, tenminste twee maanden voor de beoogde ingangsdatum van de aanpassing. De werkgever kan het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats…

› Hele artikel

Concrete hulp bij inschrijving UWV, aanvraag WW en sollicitatiebegeleiding

Zodra u weet dat u werkloos wordt, dient u zich als werkzoekende in te schrijven bij UWV. U hebt dan een DigiD-code nodig om de inschrijving op de site van UWV www.werk.nl te kunnen doen. Is de inschrijving gelukt dan krijgt u een digitale Werkmap, waarin u onder meer vacatures en sollicitatietaken zult zien. Vanuit deze Werkmap kunt u vervolgens de WW-aanvraag indienen, niet eerder dan vier weken voor de eerste werkloosheidsdag. In de Werkmap zet u alle verrichte sollicitaties, zodat UWV kan controleren of u aan de verplichtingen hebt voldaan. Is dat niet het geval, of hebt u de…

› Hele artikel

Ontslag na twee jaar ziekte, zonder ontslagvergunning?

Na bijna 2 jaar ziekte (uiterlijk in de 93e week), kan de werknemer een WIA-aanvraag bij UWV indienen. Bij de beoordeling van de aanvraag van een WIA-uitkering, beoordeelt UWV of werknemer en werkgever voldoende re-integratieinspanningen hebben verricht. Dit betreft zowel re-integratie in het eerste- als in het tweede spoor. Deze beoordeling door UWV heet de Poortwachtertoets. De Poortwachtertoets wil zeggen dat UWV aan het einde van de verplichte loondoorbetalingstermijn 2 jaar terug kijkt of werkgever en werknemer aan de re-integratieverplichtingen (Wet Verbetering Poortwachter) hebben voldaan. Wanneer uit de Poortwachtertoets blijkt dat de werkgever zich onvoldoende voor de re-integratie van de…

› Hele artikel

Wijzigingen WW per 1 juli 2015 (WWZ)

Maandelijkse betaling: De betaling van de WW-uitkering vindt nu nog per 4 weken plaats. Vanaf 1 juli 2015 verandert dit in een maandelijkse betaling. Voor WW-uitkeringen, die voor 1 juli 2015 zijn ingegaan, blijft de betaling per 4 weken.   Verrekening van inkomsten: Wanneer sprake is van inkomsten, vindt verrekening daarvan nu plaats op basis van het aantal gewerkte uren (ongeacht de hoogte van de inkomsten). Vanaf 1 juli 2015 zal verrekening plaats vinden op basis van de daadwerkelijke verdiensten. De WW-uitkering vult het inkomen aan, wanneer een werkzoekende gaat werken voor een lager inkomen dan zijn of haar WW-maandloon. Wanneer de…

› Hele artikel

AOW-leeftijd sneller omhoog

De staatssecretaris stemde in met een verlenging en verruiming van de overbruggingsregeling. Dit betekent dat de huidige overbruggingsregeling, die in 2019 zou aflopen, nu in 2023 zal eindigen. Bovendien zal de regeling ook worden opengesteld voor mensen, die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan, voor het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat. De oorspronkelijke overbruggingsregeling gold alleen voor mensen, die vóór 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan. Om te voorkomen dat mensen, die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd, een al te grote inkomensterugval zouden krijgen,…

› Hele artikel

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, voor èn na 1 juli 2015.

Onder de huidige regeling mag een werkgever zelf bepalen of een ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar of 104 weken ziekte) bij het UWV of de Rechtbank (Kantonrechter) wordt ingediend. Het UWV beslist vervolgens na een schriftelijke procedure, waarin de werknemer in de gelegenheid is gesteld een reactie te geven op de ontslagaanvraag, of toestemming voor ontslag wordt verleend. De procedure via de Kantonrechter onderscheidt zich onder meer van de UWV-procedure door een mondelinge behandeling en de mogelijkheid van toekenning van een ontslagvergoeding. Als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan een werkgever, die een…

› Hele artikel

Invoering Wet Werk en Zekerheid

Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid zijn bepaalde wettelijke regels rondom tijdelijke contracten gewijzigd, met de bedoeling om de positie van tijdelijke medewerkers, oproepers en uitzendkrachten te versterken. De belangrijkste wijzigingen betreffen de proeftijd, het concurrentiebeding, de aanzegtermijn bij beëindiging en de opvolgende contracten (ketenbepaling). Sommige wijzigingen gelden per 1 januari 2015, andere per 1 juli 2015. Wilt u meer lezen over wat er voor u verandert als werknemer of werkgever, lees dan verder op de werkgebieden Werknemers of Werkgevers. De Wet Werk en Zekerheid brengt per 1 juli 2015 veranderingen in het ontslagrecht met zich mee, zoals een eenvoudiger…

› Hele artikel

Vergoeding door rechtsbijstandsverzekeraar van kosten externe rechtshulpverlener

Als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 november 2013 mag u, wanneer u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, zelf kiezen door wie u zich in een arbeidsrechtelijke procedure of een procedure op het gebied van het sociale zekerheidsrecht laat bijstaan: door een juridisch adviseur van de rechtsbijstandsverzekeraar door een externe rechtshulpverlener (dat wil zeggen een juridisch adviseur of advocaat), die u zelf kiest Aangezien in procedures op het gebied van het arbeidsrecht of het sociale zekerheidsrecht procesvertegenwoordiging (dat wil zeggen: inschakeling van een advocaat) niet verplicht is, kunt u de kosten van…

› Hele artikel