‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuws

Juridische hulp bij ziekte & reïntegratie l Rechtsgevoel

Wetten en regels: Tijdens ziekte en re-integratie gelden voor u en uw werkgever verschillende verplichtingen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. Er komt veel op u af, zoals overleg met uw werkgever over een (bijstelling) Plan van Aanpak. Later stelt u samen met uw werkgever de Eerstejaarsevaluatie en Eindevaluatie op. Mieke Bosma van Rechtsgevoel kijkt met u mee naar uw individuele situatie en geeft advies, helpt bij het invullen van formulieren of gaat met u mee naar overleg met uw werkgever.   Arbodienst: Nadat u zich heeft ziek gemeld, ontvangt u een oproep van de arbodienst. De bedrijfsarts beoordeelt of u ziek…

› Hele artikel

Ontslag en beëindigingsregeling l Rechtsgevoel Zwolle

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de beëindigingsovereenkomst op de volgende punten: Het dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd. Er is geen dringende reden voor het ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet). De opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang).   Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden? De naam en het adres van de werkgever en van de werknemer. De bedenktijd van de werknemer om binnen 14 dagen alsnog…

› Hele artikel

Vrijstelling Sollicitatieplicht WW l Rechtsgevoel Zwolle

Het is mogelijk om bij het UWV (via de Werkmap) voor een bepaalde periode ontheffing van de sollicitatieplicht voor de WW te vragen, zoals in de volgende situaties: verrichten van mantelzorg, voor bijvoorbeeld een familielid. Er moet aangetoond worden dat het gaat om zorg, die meer tijd en energie kost dan de normale ziekenzorg. Wanneer het UWV vrijstelling verleent van de sollicitatieplicht vanwege mantelzorg, kan dit voor maximaal 6 maanden worden verleend. Is er sprake van een heel uitzonderlijke situatie? Dan kan de termijn steeds met 1 maand verlengd worden; in de privésfeer vindt plotseling een crisissituatie plaats. Het UWV…

› Hele artikel

WW-nieuws l Rechtsgevoel

Dagloon: Het dagloon bepaalt de hoogte van de uitkering. Berekening vanaf 1 juli 2015: Vanaf 1 juli 2015 vindt de berekening van het dagloon voor de WW-uitkering plaats op basis van het SV-loon (loon Sociale Verzekeringen dat vermeld staat op de loonspecificatie) dat een werknemer verdiende in het jaar vóór de eerste werkloosheidsdag (referteperiode) bij 1 of verschillende werkgevers. Wanneer iemand korter dan 1 jaar heeft gewerkt, komt het dagloon WW lager uit dan het gemiddelde dagloon van het verdiende inkomen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het dagloon WW van bijvoorbeeld seizoenswerkers, flexwerkers, maar ook voor de arbeidsongeschikte werknemer, die…

› Hele artikel

Oud garantiedagloon WW soms toch van toepassing

  De voorwaarden om alsnog in aanmerking te komen voor het garantiedagloon WW zijn:    je bent vóór 31 mei 2013 vanuit een baan met een hoger loon gaan werken in een baan met een lager loon; tussen de dag, waarop de baan met het hogere loon stopte en de dag, waarop de baan met het lagere loon stopte, zitten maximaal 36 maanden; de maximale termijn van 36 maanden geldt niet, wanneer je 55 jaar of ouder was, toen de baan met het hogere loon stopte; het dagloon dat je zou hebben op basis van de baan met het hogere…

› Hele artikel

Kantorengebouw Wipstrik95 is op zoek naar ondernemende secretaresse/receptioniste (m/v): ZZP of bedrijf!

  In ons fraaie kantorenpand aan de Wipstrikkerallee 95 zijn een aantal dienstverlenende bedrijven gevestigd.  Onze receptie wordt tot nu toe door een huurder ‘bemand’, maar dat eindigt binnenkort.  Onze receptie is op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur open. De receptiewerkzaamheden vergen ongeveer 16 uur per week. Wij zoeken een secretaresse/receptioniste, die eigen werkzaamheden (bijvoorbeeld als secretariaats-bureau of administratiekantoor) wil combineren met het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: ontvangen en doorverwijzen bezoekers aannemen telefoon voor huurders eerste aanspreekpunt voor huurders, leveranciers en bezoekers dagelijks beheer van het pand secretariële en administratieve taken voor Wipstrik95.   Wij bieden u:…

› Hele artikel

Nieuw! Bezwaarprocedure tegen beslissing van UWV, SVB of Gemeente? Nu vàst tarief mogelijk l Rechtsgevoel Zwolle

Rechtsgevoel behartigt uw belangen tijdens een bezwaarprocedure tegen een vast bedrag van € 975,= (incl. 21% BTW) op de volgende voorwaarden: Telefonische intake (maximaal 1 uur), waarin de bezwaarzaak door Mieke Bosma persoonlijk met u wordt besproken; Opvragen van het bezwaardossier bij de betreffende instantie en het bestuderen van deze stukken; Opstellen van het bezwaarschrift dat vervolgens per mail met u wordt uitgewisseld, waarna indiening plaats vindt bij de uitkerende instantie; Contact met het UWV, de SVB of de Gemeente over het bezwaar (telefonisch en per mail/- post); Vragen of overleg van uw kant over de bezwaarprocedure (telefonisch en per…

› Hele artikel

Herbeoordeling Wajong

Het UWV zal in de periode tot en met 2017 door middel van een herbeoordeling vaststellen of iemand met een Wajong-uitkering mogelijkheden heeft om te werken. Dit wil zeggen dat een herbeoordeling plaats vindt of er sprake is van arbeidsvermogen. Met andere woorden: kan iemand met zijn/haar ziekte of handicap werken? Het uitgangspunt bij de beoordeling is wat de Wajonger nog wél kan. De beoordeling vindt plaats op basis van de gegevens, die al aanwezig zijn in het individuele dossier of in de systemen van het UWV. Vervolgens verstuurt het UWV de uitkeringsgerechtigde een brief met de voorlopige herbeoordeling. Er…

› Hele artikel

Nieuwe wet Flexibel Werken per 1 januari 2016

Vòòr 1 januari 2016 was de Wet Aanpassing Arbeidsduur van kracht, maar deze wet regelde alleen de aanpassing van het aantal arbeidsuren, niet de arbeidsplaats en de arbeidstijden. Door invoering van de nieuwe Wet Flexibel Werken kunnen werknemers een verzoek indienen bij de werkgever tot aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en de werktijden. De werknemer, die tenminste een half jaar in dienst is voor de beoogde ingangsdatum van de wijziging, dient een schriftelijk verzoek aan de werkgever te richten, tenminste twee maanden voor de beoogde ingangsdatum van de aanpassing. De werkgever kan het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats…

› Hele artikel

Concrete hulp bij inschrijving UWV, aanvraag WW en sollicitatiebegeleiding

Zodra u weet dat u werkloos wordt, dient u zich als werkzoekende in te schrijven bij UWV. U hebt dan een DigiD-code nodig om de inschrijving op de site van UWV www.werk.nl te kunnen doen. Is de inschrijving gelukt dan krijgt u een digitale Werkmap, waarin u onder meer vacatures en sollicitatietaken zult zien. Vanuit deze Werkmap kunt u vervolgens de WW-aanvraag indienen, niet eerder dan vier weken voor de eerste werkloosheidsdag. In de Werkmap zet u alle verrichte sollicitaties, zodat UWV kan controleren of u aan de verplichtingen hebt voldaan. Is dat niet het geval, of hebt u de…

› Hele artikel