‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Verhoging uitkeringsbedragen per 1 januari 2022: ANW, AOW, WIA, WW, ZW, WAO, IOAW, IOAZ, TW, PW en Wajong

Per 1 januari 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Participatiewet (PW), Toeslagenwet (TW), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW).

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Participatiewet (PW), Toeslagenwet (TW), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW).Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.701,00 naar € 1.725,00 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2022 herzien.

Minimumloon

Het minimumloon stijgt van € 1.701,00 naar € 1.725,00 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2022 herzien.

Brutominimumlonen (exclusief vakantietoeslag) naar leeftijd (in euro’s):

Per maand  Per week Per dag
Vanaf 21 jaar

 

1725,00 398,10 79,62
20 jaar

 

1380,00 318,50 63,70
19 jaar

 

1035,00 238,85 47,77
18 jaar

 

862,50 199,05 39,81
17 jaar

 

681,40 157,25 31,45
16 jaar

 

595,15 137,35 27,47
15 jaar

 

517,50 119,45 23,89

 

De aangepaste uitkeringsbedragen zijn als volgt:

Participatiewet

Per 1 januari 2022 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie (in euro’s):

Gehuwden/samenwonenden

Per maand

 

 

1.481,60
Vakantie-uitkering 77,98
Totaal

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

 

 

1.559,58

 

Per maand 1.037,12
Vakantie-uitkering 54,59
Totaal 1.091,71

 

De (netto) uitkeringen, voor mensen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd zijn – afhankelijk van leeftijd en situatie – (in euro’s):

Gehuwden/samenwonenden

Per maand

 

 

1.560,41
Vakantie-uitkering 82,13
Totaal 1.642,54
 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

Per maand 1.152,41
Vakantie-uitkering 60,65
Totaal 1.213,06

 

De (netto) uitkeringen voor mensen, die in een inrichting verblijven zijn, afhankelijk van leeftijd en situatie (in euro’s):

Gehuwden/samenwonenden

Per maand

 

 

510,81
Vakantie-uitkering 26,88
Totaal 537,69
 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

Per maand

 

 

 

328,40

Vakantie-uitkering 17,28
Totaal 345,68

 

Voor gehuwden en alleenstaanden van 21 jaar of ouder, die samenwonen met één of meer meerderjarige personen, waarmee kosten kunnen worden gedeeld, geldt op grond van de kostendelersnorm een lager bedrag.

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering is ook relevant of er sprake is van eigen vermogen. Onderstaand een overzicht van het vermogen dat de verschillende groepen mogen hebben om nog in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering:

 

Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders 13.010,-
Alleenstaanden 6.505,-

 

Voor mensen, die een bijstandsuitkering ontvangen en in een eigen huis wonen, geldt aanvullend dat € 54.900,- van het vermogen gebonden aan de woning is vrijgesteld.

 

IOAW en IOAZ

De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor oudere langdurig werklozen, die geboren zijn vóór 1 januari 1965 en die 50 jaar of ouder waren, en nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt, toen zij werkloos werden. De IOAW is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen.

De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is bedoeld voor ex-zelfstandigen van 55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd, of ex-zelfstandigen die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen. De IOAZ is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

De IOAW en de IOAZ vullen het gezamenlijke inkomen aan tot bijstandsniveau. Op onderstaande bedragen (in euro’s) worden de bruto-inkomsten in mindering gebracht:

Gehuwden/samenwonenden (beide partners 21 jaar of ouder)

Per maand

 

 

 

1.582,42

Vakantie-uitkering 126,60
Totaal 1.709,02
 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder meerderjarige medebewoners

Per maand

 

 

1.250,10

Vakantie-uitkering 100,01
Totaal 1.350,11
 

Per maand

791,21
Vakantie-uitkering 63,30
Totaal 854,51

 

In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening gehouden met het eigen vermogen. Bij de IOAW wordt wel rekening gehouden met andere inkomsten. Bij de IOAZ wordt rekening gehouden met andere inkomsten en het eigen vermogen. Van het vermogen dat iemand meer heeft dan € 142.920,- wordt jaarlijks drie procent verrekend met de uitkering.

Voor mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, geldt dat zij tot maximaal € 135.718,- voor aanvullende pensioenvoorzieningen mogen hebben zonder dat dit met hun uitkering wordt verrekend.

 

WW, WIA, WAO en ZW, en maximumdagloon

Per 1 januari 2022 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 1,41%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2022 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 225,57 naar bruto € 228,76.

 

Wajong

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op minimumniveau. De basis waarop de uitkering wordt berekend (het brutominimumloon), gaat per 1 januari 2022 omhoog. Ook de basisbedragen voor Wajongers beneden de 21 jaar, die worden afgeleid van de bruto minimumjeugdlonen, worden verhoogd.

Bruto bedragen (exclusief vakantietoeslag) per dag vanaf 1 januari 2022 (in euro’s):

Vanaf 21 jaar 79,31
20 jaar 63,45
19 jaar 47,59
18 jaar 39,66

 

Voor Wajong-gerechtigden onder de 21 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 januari 2022 als volgt aangepast: Bruto tegemoetkomingen per maand (in euro’s):

20 jaar 10,52
19 jaar 17,54
18 jaar 18,26

 

Toeslagenwet

De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat hierbij onder meer om de WW-, WIA-, WAO-, Wajong- en ZW- uitkering.

Het bedrag voor gehuwden is gebaseerd op 100% van het brutominimumloon. Het bedrag voor alleenstaanden vanaf 21 jaar is gebaseerd op 70% van het

nettominimumloon. De bedragen voor 18 t/m 20-jarigen zijn gebaseerd op 75% van het corresponderende netto minimumjeugdloon.

Sinds 1 juli 2016 geldt de kostendelersnorm in de Toeslagenwet. Per 1 januari 2022 zijn de brutobedragen per dag, exclusief vakantietoeslag en afhankelijk van leeftijd en situatie (in euro’s):

Gehuwden/samenwonenden 79,31
Alleenstaanden vanaf 21 jaar 57,48
Kostendeler vanaf 21 jaar 36,38
Alleenstaanden van 20 jaar 43,43
Alleenstaanden van 19 jaar 31,58
Alleenstaanden van 18 jaar 26,41

 

AOW

De AOW-bedragen worden afgeleid van het nettominimumloon per maand. De hoogte van de te ontvangen AOW is afhankelijk van de opbouw en leefvorm. Voor elk jaar dat iemand is verzekerd wordt 2% AOW opgebouwd. Iemand krijgt een volledig AOW- pensioen als hij de 50 jaar voor de AOW-leeftijd altijd verzekerd is geweest.

Het bedrag voor alleenstaanden is gebaseerd op 70% van het nettominimumloon, dat van gehuwden en samenwonenden op 50% van het nettominimumloon.

Voor gehuwde of samenwonende AOW’ers van wie de partner jonger is dan de AOW- gerechtigde leeftijd gelden afwijkende regels. De AOW is gebaseerd op 50 procent van het nettominimumloon (de uitkering voor een gehuwde). Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto € 874,69). Vanaf 1 januari 2015 is de partnertoeslag gesloten voor nieuwe instroom. Hierop geldt één uitzondering: mensen die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 2015 AOW- gerechtigd zijn geworden, hebben nog wel recht op toeslag. Het gaat hier om mensen die in november en december 2014 65 jaar zijn geworden.

Als het recht op AOW al is ingegaan voor 1 februari 1994, dan valt de AOW’er onder een overgangsregeling en is het pensioen gebaseerd op 70 procent van het nettominimumloon. De toeslag voor deze AOW’ers is maximaal 30 procent.

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2022, voor AOW’ers van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari 1994, zijn (in euro’s):

Gehuwden/samenwonenden

Per maand

874,69
Vakantie-uitkering 50,39
 

 

Totaal

Gehuwden/samenwonenden met maximale toeslag (partner jonger dan de AOW-leeftijd)

925,08
Per maand 1.749,38
 Vakantie-uitkering                                                                           100,78
Totaal 1.850,16
 

Maximale toeslag

Per maand

 

 

 

874,69

Vakantie-uitkering 50,39
 

Totaal

 

Alleenstaanden

925,08
Per maand 1.290,39
Vakantie-uitkering 70,54
Totaal 1.360,93

 

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2022 voor AOW’ers van wie het recht op pensioen is ingegaan vóór 1 februari 1994 (89 jaar en ouder), zijn:

Gehuwden/samenwonenden

Per maand

 

 

874,69
Vakantie-uitkering 50,39
Totaal 925,08
 

Gehuwden/samenwonenden met partner jonger dan de AOW- leeftijd (zonder partnertoeslag)

Per maand

 

 

 

1.290,39

Vakantie-uitkering 70,54
Totaal 1.360,93
 

Alleenstaanden

Per maand

 

 

1.290,39
Vakantie-uitkering 70,54
Totaal 1.360,93

 

In bovenstaande overzichten gaat het om bedragen zonder de inkomensondersteuning AOW. Deze bedraagt € 26,38 bruto per maand.

 

Anw

De Algemene nabestaandenwet (Anw) is bedoeld voor volwassenen van wie de partner is overleden en die voor een kind zorgen dat jonger is dan 18 jaar of volwassenen van wie de partner is overleden en die meer dan 45 procent arbeidsongeschikt zijn. Het kan gaan om een huwelijkspartner of een partner met wie ongehuwd werd samengewoond. De nabestaandenuitkering is gebaseerd op 70 procent van het netto referentieminimumloon. Weeskinderen kunnen een wezenuitkering krijgen die afhankelijk is van de leeftijd.

De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen dat de nabestaande uit werk heeft. Andere uitkeringen worden afgetrokken van het bedrag dat iemand ontvangt. Van het inkomen uit arbeid wordt 50 procent van het brutominimumloon plus een derde deel van wat iemand bovenop deze 50 procent van het brutominimumloon verdient niet afgetrokken van het bedrag. De Anw-uitkering vervalt als het inkomen uit arbeid meer bedraagt dan een bepaald maximum.

Sinds 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm in de Anw. De norm is per 1 januari 2019 vastgesteld op 50 procent van het nettominimumloon.

Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de Anw)

ontvingen, krijgen in ieder geval een uitkering van 30 procent van het brutominimumloon, ook als hun inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.

In onderstaand overzicht zijn de bruto Anw-bedragen per 1 januari 2022 opgenomen. De bedragen zijn zonder de tegemoetkoming Anw. Deze is € 17,90 bruto per maand.

Alleenstaanden

Per maand

 

 

 

1.263,61

Vakantie-uitkering 86,49
Totaal 1.350,10
 

Verzorgingsuitkering

Per maand

 

 

 

 

793,84

Vakantie-uitkering 61,78
Totaal 855,62
 

Kostendelersnorm

Per maand

 

 

 

 

793,84

Vakantie-uitkering 61,78
Totaal 855,62
 

Wezenuitkering tot 10 jaar

Per maand

 

 

 

 

404,36

Vakantie-uitkering 27,68
Totaal 432,04
 

Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar

Per maand

 

 

 

 

606,53

Vakantie-uitkering 41,52
Totaal 648,05
 

Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar

Per maand

 

 

 

 

808,71

Vakantie-uitkering 55,35
Totaal 864,06

 

Kinderbijslag

Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen kinderbijslag (AKW). Het kinderbijslagbedrag wordt per 1 januari 2022 aangepast in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijs.

De bedragen per 1 januari 2022 per kwartaal zijn als volgt (in euro’s):

Per kind 0 t/m 5 jaar (70%)  230,69
 Per kind 6 t/m 11 jaar (85%)  280,13
 Per kind 12 t/m 17 jaar (100%)  329,56

 

Bron: website Rijksoverheid http://www.rijksoverheid.nl

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer weten over werk en uitkering? Neem contact op met  Mieke Bosma (info@rechtsgevoel.nl/06-81113000) of neem een kijkje op www.rechtsgevoel.nl.

Rechtsgevoel adviesbureau voor werk en uitkering

Laatste nieuws

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel

Quickscan vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag 60+

Wat is de reden van deze vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag voor 60+? Het wegwerken van de achterstanden, die bij het UWV…

› Hele artikel