‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuwe wet Flexibel Werken per 1 januari 2016

Deze nieuwe wet heeft tot doel flexibel werken te bevorderen doordat werknemers meer mogelijkheden krijgen om op voor hen gunstige tijden te werken èn om thuis te werken. Het regelt dus het verzoek door de werknemer tot aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijden.

Nieuwe wet Flexibel Werken per 1 januari 2016

Vòòr 1 januari 2016 was de Wet Aanpassing Arbeidsduur van kracht, maar deze wet regelde alleen de aanpassing van het aantal arbeidsuren, niet de arbeidsplaats en de arbeidstijden. Door invoering van de nieuwe Wet Flexibel Werken kunnen werknemers een verzoek indienen bij de werkgever tot aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en de werktijden.

De werknemer, die tenminste een half jaar in dienst is voor de beoogde ingangsdatum van de wijziging, dient een schriftelijk verzoek aan de werkgever te richten, tenminste twee maanden voor de beoogde ingangsdatum van de aanpassing.

De werkgever kan het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats of de werktijden alleen afwijzen, indien er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. Dat wil zeggen dat de werkgever moet kunnen aantonen dat toewijzing van het verzoek leidt tot ernstige problemen van bijvoorbeeld de veiligheid of van roostertechnische aard, voor de bedrijfsvoering, bij de herbezetting van de vrijgekomen uren (bij vermindering van de arbeidsduur) of bij het niet voorhanden zijn van voldoende werk (bij vermeerdering van de arbeidsduur).

De werkgever beslist uiterlijk 1 maand voor het beoogde tijdstip van de gevraagde aanpassing op het verzoek van de werknemer en deelt het besluit schriftelijk aan de werknemer mee. Bij afwijzing of afwijking van het verzoek van de werknemer, dient de werkgever dit te motiveren. Wanneer de werkgever de termijn van 1 maand niet in acht neemt, vind aanpassing plaats conform het verzoek van de werknemer.

De werknemer kan 1 jaar na het besluit van de werkgever (ingewilligd of afgewezen) opnieuw een verzoek indienen.

De regelgeving op het gebied van arbeid- en sociale zekerheidsrecht kan complex zijn en lastig te vertalen naar de praktijk. Hebt u vragen over de wet Flexibel Werken of over andere (wettelijke) regelingen op het gebied van werk en uitkering of wilt u een concrete situatie voorleggen, neem dan contact op of kom naar het gratis spreekuur van Rechtsgevoel aan de Wipstrikkerallee 95 te Zwolle, iedere woensdag tussen 09.30-11.30 uur! 

Laatste nieuws

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging MKB als gevolg van pensioen of overlijden

Werkgevers moeten een transitievergoeding betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geëindigd of niet…

› Hele artikel

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van…

› Hele artikel