‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuwe wet Flexibel Werken per 1 januari 2016

Deze nieuwe wet heeft tot doel flexibel werken te bevorderen doordat werknemers meer mogelijkheden krijgen om op voor hen gunstige tijden te werken èn om thuis te werken. Het regelt dus het verzoek door de werknemer tot aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijden.

Nieuwe wet Flexibel Werken per 1 januari 2016

Vòòr 1 januari 2016 was de Wet Aanpassing Arbeidsduur van kracht, maar deze wet regelde alleen de aanpassing van het aantal arbeidsuren, niet de arbeidsplaats en de arbeidstijden. Door invoering van de nieuwe Wet Flexibel Werken kunnen werknemers een verzoek indienen bij de werkgever tot aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en de werktijden.

De werknemer, die tenminste een half jaar in dienst is voor de beoogde ingangsdatum van de wijziging, dient een schriftelijk verzoek aan de werkgever te richten, tenminste twee maanden voor de beoogde ingangsdatum van de aanpassing.

De werkgever kan het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats of de werktijden alleen afwijzen, indien er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. Dat wil zeggen dat de werkgever moet kunnen aantonen dat toewijzing van het verzoek leidt tot ernstige problemen van bijvoorbeeld de veiligheid of van roostertechnische aard, voor de bedrijfsvoering, bij de herbezetting van de vrijgekomen uren (bij vermindering van de arbeidsduur) of bij het niet voorhanden zijn van voldoende werk (bij vermeerdering van de arbeidsduur).

De werkgever beslist uiterlijk 1 maand voor het beoogde tijdstip van de gevraagde aanpassing op het verzoek van de werknemer en deelt het besluit schriftelijk aan de werknemer mee. Bij afwijzing of afwijking van het verzoek van de werknemer, dient de werkgever dit te motiveren. Wanneer de werkgever de termijn van 1 maand niet in acht neemt, vind aanpassing plaats conform het verzoek van de werknemer.

De werknemer kan 1 jaar na het besluit van de werkgever (ingewilligd of afgewezen) opnieuw een verzoek indienen.

De regelgeving op het gebied van arbeid- en sociale zekerheidsrecht kan complex zijn en lastig te vertalen naar de praktijk. Hebt u vragen over de wet Flexibel Werken of over andere (wettelijke) regelingen op het gebied van werk en uitkering of wilt u een concrete situatie voorleggen, neem dan contact op of kom naar het gratis spreekuur van Rechtsgevoel aan de Wipstrikkerallee 95 te Zwolle, iedere woensdag tussen 09.30-11.30 uur! 

Laatste nieuws

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers door uitkeringsinstantie UWV gestart per 1 oktober 2022

Wanneer een werknemer 2 jaar ziek is, vindt meestal een beoordeling door het UWV plaats of recht op een WIA-uitkering…

› Hele artikel

Studiekostenbeding na inwerkingtreding Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die per 1 augustus a.s. in werking treedt, regelt dat werkgevers bij wet, CAO…

› Hele artikel

Invoering Wet betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022)

In het huidige stelsel bedraagt het zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 weken, met recht op een uitkering van het UWV ter…

› Hele artikel