‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Privacyverklaring Rechtsgevoel



Privacyverklaring Rechtsgevoel, adviesbureau voor werk en uitkering

Wat is het:

De Privacyverklaring van Rechtsgevoel, adviesbureau voor werk en uitkering bevat informatie, die van belang is voor uw privacy in combinatie met de dienstverlening van Rechtsgevoel. Rechtsgevoel respecteert de privacy van haar cliënten en van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die aan Rechtsgevoel is verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat Rechtsgevoel uw persoonlijke gegevens:

  • alleen gebruikt voor doelen, die met u zijn overeengekomen;
  • niet met anderen zal delen, tenzij dat in deze Privacyverklaring van Rechtsgevoel is aangegeven;
  • zorgvuldig beveiligt.

Met welk doel:

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënten van Rechtsgevoel en van de bezoekers van de website van Rechtsgevoel, waaronder degenen, die per mail of via het formulier op de website een vraagt voorlegt aan Rechtsgevoel. Rechtsgevoel verwerkt persoonlijke gegevens van u, wanneer u gebruik maakt van de diensten van Rechtsgevoel en/of wanneer u deze gegevens zelf aan Rechtsgevoel hebt verstrekt. Rechtsgevoel verwerkt uw persoonlijke gegevens voor het aangaan en uitvoeren van een verzoek tot informatie en/of opdracht tot juridische dienstverlening en voor het afhandelen van uw betaling.

Omschrijving persoonsgegevens:

  • Voor(-letters)- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • Mailadres
  • Andere persoonlijke gegevens, die door u aan Rechtsgevoel zijn verstrekt in het kader van de door u gevraagde informatie en/of verleende opdracht tot juridisch advies en/of – bijstand.

Derden:

Rechtsgevoel verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel, waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld. Een eventuele stagiaire of vervanger bij Rechtsgevoel alsmede andere derden, waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zoals bedoeld in de voorgaande zin, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

Rechtsgevoel verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van de juridische diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in opdracht van Rechtsgevoel, sluit Rechtsgevoel een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rechtsgevoel blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Hoe lang bewaren:

Rechtsgevoel bewaart uw persoonlijke gegevens conform de wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging:

Rechtsgevoel draagt zorg voor de bescherming van de door u verstrekte persoonlijke gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met Rechtsgevoel (bosma@rechtsgevoel.nl).

Websitebezoek:

Rechtsgevoel maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de door u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. Rechtsgevoel gebruikt de cookies niet om u te identificeren, maar om de bezoekerservaringen bij te houden en de website te optimaliseren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren.

Inzage en wijziging:

U kunt kennisnemen van de persoonlijke gegevens, die Rechtsgevoel van u heeft. Wanneer de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek aan Rechtsgevoel tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan bosma@rechtsgevoel.nl. Met het oog op uw privacy, dient u dan een kopie van uw identiteitsbewijs (pasfoto en BurgerServiceNummer onleesbaar maken) bij het verzoek mee te sturen, zodat zeker is dat u dit verzoek zelf hebt ingediend.

Wijziging Privacyverklaring:

Rechtsgevoel behoudt zich het recht voor om, indien nodig, deze Privacyverklaring te wijzigen. Hiervan zal dan melding worden gedaan op de website van Rechtsgevoel.